ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการโรงเรียนสองภาษา : 09000000-4214

สำนักการศึกษา : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นางศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ โทร 3471

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ อย่างมั่นใจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนสู่มาตรฐานสากล และดำรงตนตามแบบวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของเมือง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา กรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติให้สำนักการศึกษา จัดการเรียนการสอนสองภาษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สู่มาตรฐานสากล ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกับครูชาวต่างชาติสัปดาห์ละ ๑๕ ชั่วโมงจำนวน ๗๓ โรงเรียน - หลักสูตรภาษาอังกฤษ ๕๙ โรงเรียน - หลักสูตรภาษาจีน ๑๔ โรงเรียน ด้านคุณภาพ ๑. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน สื่อสารได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพตามระดับชั้น ๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสองภาษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและพัฒนาผู้เรียนได้ตามระดับชั้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-02)

100.00

02/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๕ วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ และภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนให้แก่นักเรียนตามระดับชั้นที่กำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนและมีผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลางผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-03)

80.00

03/08/2564 : บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ - กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง - กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.1 หลักสูตรไทย – อังกฤษ และ 3.2 หลักสูตรไทย – จีน) - กิจกรรมที่ 4 แข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ - กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง - กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.1 หลักสูตรไทย – อังกฤษ และ 3.2 หลักสูตรไทย – จีน) - กิจกรรมที่ 4 แข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-05)

60.00

05/07/2564 : 1.อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 5 จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน 2.บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ - กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง - กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.1 หลักสูตรไทย – อังกฤษ และ 3.2 หลักสูตรไทย – จีน) - กิจกรรมที่ 4 แข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ - กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง - กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.1 หลักสูตรไทย – อังกฤษ และ 3.2 หลักสูตรไทย – จีน) - กิจกรรมที่ 4 แข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-02)

50.00

02/06/2564 : 1. อยู่ระหว่าง1. อยู่ระหว่างยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ - กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง - กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.1 หลักสูตรไทย – อังกฤษ และ 3.2 หลักสูตรไทย – จีน) - กิจกรรมที่ 4 แข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน 2. อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 5 จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน ดังนี้ - กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบกลาง - กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (3.1 หลักสูตรไทย – อังกฤษ และ 3.2 หลักสูตรไทย – จีน) - กิจกรรมที่ 4 แข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน 2. อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 5 จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2.4 , 3 และ 4 ตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-05)

45.00

05/05/2564 : 1.เลื่อนการดำเนินกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (หลักสูตรไทย – อังกฤษ และหลักสูตรไทย – จีน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ ตามหนังสือหน่วยศึกษานิเทศก์ที่ กท. 0804/663 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 2.อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 5 จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการดำเนินกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (หลักสูตรไทย – อังกฤษ และหลักสูตรไทย – จีน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-01)

40.00

01/04/2564 : 1.อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินกิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน (หลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน) 2.อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 5 จัดหาแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือเสริมการอ่าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-05)

30.00

05/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบกลางหลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน กำหนดสอบวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-01)

25.00

01/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบกลางหลักสูตรไทย-อังกฤษและหลักสูตรไทย-จีน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-04)

20.00

04/01/2564 : ดำเนินงานกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-12-01)

17.00

01/12/2563 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแบบทดสอบกลาง ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-02)

15.00

2/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมที่ 2 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยแบบทดสอบกลาง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมที่ 3 ประเชิงเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติการสอน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมที่ 4 แข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมที่ 5 สนับสนุนแบบเรียน แบบฝึกหัด หนังสืออ้างอิง คู่มือครู สื่อ อุปกรณ์ช่วยสอน หนังสือส่งเสริมการอ่าน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4214

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4214

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2002

ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในเครือข่ายการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **