ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตามเร่งรัดและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสำนักการศึกษา หรือการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ : 09000000-4219

สำนักการศึกษา : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางวันดี สอนภู่ โทร. 089 902 9517

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

1. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2. เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 3. ทำแผนปฏิบัติการและแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตามแบบ สงม.1 และแบบ สงม.2) วันที่ 23 กันยายน 2563 4. หนังสือกองคลัง ที่ กท 0803/2091 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อ 4 มอบกองคลัง ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือนและ จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน เสนอผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเพื่อพิจารณาสั่งการ

09030300/09030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 หมวดรายจ่าย (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

สำนักการศึกษาอยู่ในกลุ่ม B สำนักที่มีภารกิจงานเชิงยุทธศาสตร์ แต่ไม่มีโครงการขนาดใหญ่ การเบิกจ่ายงบประมาณ 5 หมวดรายจ่าย ฯลฯ ของสำนักการศึกษา ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 เป้าหมายร้อยละ 85 (ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) ** สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2021-09-02)

84.00

30/09/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการประมวลผล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 80.92 2. งบกลางที่ได้รับการจัดสรร 17 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 98.84 3. รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน 517,037,488.45 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 83.45

** ปัญหาของโครงการ :สำนักการศึกษา มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 1. กันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ผูกพัน 31 รายการ เป็นเงิน 32,690,030.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.28 2. กันเงินเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน 5 รายการ เป็นเงิน 69,841,200.- บาท คิดเป็นร้อยละ 11.27

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-08-04)

45.00

04/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการประมวลผล ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 38.32 2. งบกลางที่ได้รับการจัดสรร 15 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 98.32 3. รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน 349,146,812.41 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 44.69

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-07-01)

42.00

01/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการประมวลผล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 35.85 2. งบกลางที่ได้รับการจัดสรร 14 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 92.59 3. รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน 333,186,115.66 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 41.67

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-06-01)

29.00

01/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการประมวลผล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 21.19 2. งบกลางที่ได้รับการจัดสรร 13 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 98.94 3. รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน 227,795,244.20 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 28.69

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-05-03)

23.00

03/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการประมวลผล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 14.61 2. งบกลางที่ได้รับการจัดสรร 13 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 98.76 3. รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน 180,475,489.64 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 22.73

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-01)

20.00

01/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการประมวลผล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 11.53 2 งบกลางที่ได้รับการจัดสรร 12 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 98.52 3. รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน 155,552,871.93 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 19.66

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2021-03-02)

18.00

02/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการประมวลผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 10.13 2. งบกลางที่ได้รับการจัดสรร 11 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.53 3. รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน 145,422,767.51 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 18.40 ไม่เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-02-02)

17.00

02/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการประมวลผล ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 7.62 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร 11 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.35 3. รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน 127,348,411.61 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 16.09

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-01-04)

17.00

04/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการประมวลผล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 6.02 2. งบกลางที่ได้รับการจัดสรร 11 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 42.47 3. รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน 74,249,424.75 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 9.38

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-12-08)

17.00

08/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการประมวลผล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 3.80 2. งบกลางที่ได้รับการจัดสรร 1 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 14.34 3. รวมเบิกจ่ายเป็นเงิน 27,413,847.19 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 3.81

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.66 (2020-11-05)

16.66

5/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากการประมวลผล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.00 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่มี)

** ปัญหาของโครงการ :ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4219

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4219

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2006

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
18.40

100 / 100
3
28.69

0 / 0
4
50.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **