ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง : 09000000-4243

สำนักการศึกษา : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายปรีชา ศิริโวหาร (3495)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา เป้าหมาย การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 14,375 คน และนักเรียนในสังกัดจำนวน 286,719 คน ทั่วพื้นที่ 50 สำนักงานเขต สำนักการศึกษาจึงจัดทำโครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการบริหารจัดการห้องคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

09120400/09120400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับ 2. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องคอมพิวเตอร์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รองรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายรวม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพครบทุกโรงเรียน ด้านปริมาณ 1. พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 576 ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21,916 เครื่อง 2. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำนักการศึกษา จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 1) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง 2) พัฒนาศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 แห่ง ด้านคุณภาพ 1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีองค์ความรู้และความสามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีองค์ความรู้และความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสอนและสร้างสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-02)

10.00

02/09/2564 : ชะลอโครงการเพื่อปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-04)

10.00

04/08/2564 : ชะลอโครงการเพื่อปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-09)

10.00

09/07/2564 : ชะลอโครงการเพื่อปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-08)

10.00

08/06/2564 :ชะลอโครงการเพื่อปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 และปรับปรุงบัญชีจัดสรรครุภัณฑ์ของห้องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ ฯ ให้ถูกต้องเหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-12)

10.00

12/05/2564 : กองเทคโนฯ มีหนังสือขอถอนเรื่องยกเลิกโครงการ โดยจะดำเนินการขอกันเหลื่อมปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สภากรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณา ในขณะเดียวกันคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานได้ดำเนินการปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้สอดคล้องกับประกาศร่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 และปรับปรุงบัญชีจัดสรรครุภัณฑ์ของห้องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ ฯ ให้ถูกต้องเหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-08)

10.00

08/04/2564 : อยู่ระหว่างขอถอนเรื่องยกเลิกโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0806/501 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่องขอความเห็นชอบถอนเรื่องยกเลิกโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-03)

10.00

03/03/2564 : อยุ่ระหว่างเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ 0806/10994 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-09)

10.00

09/02/2564 : อยุ่ระหว่างเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ 0806/10994 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-04)

10.00

04/01/2564 : อยุ่ระหว่างเสนอหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตามหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ 0806/10994 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-15)

10.00

15/12/2563 : กิจกรรมที่ 1 เช่าระบบคอมพิวเตอร์ฯ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ประกาศและเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 -27 พย. 63 อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ 2 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์ฯ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ประกาศและเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 -30 พย. 63 อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-11)

10.00

11/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เช่าระบบคอมพิวเตอร์ ฯ ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้ อยู่ระหว่างประชุมกรรมการพิจารณาตอบข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์ฯ อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563 ขณะนี้ อยู่ระหว่างประชุมกรรมการพิจารณาตอบข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 เช่าระบบคอมพิวเตอร์ ฯ ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 2 ขณะนี้ ประชุมกรรมการพิจารณาตอบข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องคอมพิวเตอร์ฯ อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:พิจารณาผล ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติซื้อจ้าง (กิจกรรมที่ 1 เช่า และกิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ) ขอเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจร่างสัญญา (กิจกรรมที่ 1 เช่าฯ และ กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ)
:10%
เริ่มต้น :2021-01-11 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-11 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามในสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญากิจกรรมที่ 1 เช่าระบบคอมพิวเตอร์ฯ ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 150 วัน
:10%
เริ่มต้น :2021-03-05 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-05 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการตามสัญญากิจกรรมที่ 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ 120 วัน
:10%
เริ่มต้น :2021-03-05 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-05 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ตรวจรับพัสุด กิจกรรมที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ตรวจรับพัสดุ กิจกรรมที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ตามกิจกรรมที่ 1 จำนวน 60 งวด(เดือน)
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการเช่าเดือนที่ 1
:0%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการเช่าเดื่อนที่ 2
:0%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการเช่าเดือนที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:ดำเนินการเช่าเดือนที่ 4
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 15
:ดำเนินการเช่าเดือนที่ 5
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 16
:ดำเนินการเช่าเดือนที่ 6
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4243

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4243

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **