ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

14.กิจกรรมจัดเก็บฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัยนอกเหนืออาคาร 9 ประเภท (ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ที่ได้รับ อ.6 ปี พ.ศ. 2560) : 10000000-3796

สํานักการโยธา : (2561)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

วีระ คุรุวิจักษณ์ 02 247 0107

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัยนอกเหนืออาคาร 9 ประเภท ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จากกองควบคุมอาคาร (ที่ได้ อ.6 ปี พ.ศ.2560)

10070000/10070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัยนอกเหนืออาคาร 9 ประเภท ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จากกองควบคุมอาคาร (ที่ได้ อ.6 ปี พ.ศ.2560)

เป้าหมายของโครงการ

การจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัยนอกเหนืออาคาร 9 ประเภท ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จากกองควบคุมอาคาร (ที่ได้ อ.6 ปี พ.ศ.2560)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2018-09-24)

100.00

24/9/2561 : สรุปและรายงานผล ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2018-08-25)

85.00

25/8/2561 : ดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ และสรุปผล

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2018-07-26)

75.00

26/7/2561 : บันทึกข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2018-06-25)

70.00

25/6/2561 : ดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลใบรับรองอาคาร แบบ อ.6 ในรูปแบบดิจิตตอลไฟล์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-05-29)

60.00

29/5/2561 : ดำเนินการบันทึกฐานข้อมูล อาคารเสี่ยงภัยนอกเหนืออาคาร 9 ประเภท ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ที่ได้รับ อ.6 ปี พ.ศ. 2560 ในรูปแบบดิจิตตอลไฟล์

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-04-30)

50.00

30/4/2561 : รวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับใบ อ.6 ของกองควบคุมอาคาร ปี พ.ศ. 2560 และคัดกรองข้อมูลอาคารนอกเหนืออาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ได้รับใบ อ.6 (ปี 2560) จากกองควบคุมอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2018-03-29)

45.00

29/3/2561 : คัดกรองข้อมูลอาคารนอกเหนืออาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ได้รับใบ อ.6 (ปี พ.ศ.2560) จากกองควบคุมอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-02-28)

40.00

28/2/2561 :รวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับใบ อ.6 ของกองควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2560 และคัดกรองข้อมูลอาคารนอกเหนืออาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ได้รับใบ อ.6 (ปี 2560) จากกองควบคุมอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-01-30)

30.00

30/1/2561 : รวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับใบ อ.6 ของกองควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2560 และคัดกรองข้อมูลอาคารนอกเหนือความเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ได้รับใบ อ.6 (ปี พ.ศ.2560) จากกองควบคุมอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2017-12-25)

20.00

25/12/2560 : รวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับใบ อ.6 ของกองควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-11-30)

10.00

30/11/2560 : รวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับ ใบ อ.6 ของกองควบคุมอาคาร ปีื พ.ศ. 2560

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2017-10-31)

5.00

31/10/2560 :อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลอาคารที่ได้รับใบ อ.6 ของกองควบคุมอาคาร ปี พ.ศ.2560
:30%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดกรองข้อมูบอาคารนอกเหนืออาคารเสี่ยงภัย 9 ประเภท ที่ได้รับใบ อ.6 (ปี พ.ศ.2560) จากกองควบคุมอาคาร
:20%
เริ่มต้น :2018-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการบันทึกฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์
:40%
เริ่มต้น :2018-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2018-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-3796

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-3796

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0830

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสี่ยงภัยนอกเหนืออาคาร 9 ประเภท ที่ได้รับ อ.6 ปี พ.ศ. 2560) จากกองควบคุมอาคาร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **