ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงสะพานเหล็กข้ามแยกถนนเพชรบุรี ตัดใหม่-ถนนรัชดาภิเษก (อโศก) : 10000000-3874

สํานักการโยธา : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นาย อรรถพันธ์ โอภาเฉลิมพันธ์ โทรศัพท์ 02 246-0296

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงโครงสร้างสะพาน พื้นสะพาน รอบต่อเผื่อขยาย ผิวจราจร ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อปรับปรุงโครงสร้างให้มีเสถียรภาพมั่นคง แข็งแรง -เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานสะพาน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไป-มา

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างสะพานอื่นๆให้มีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา -ปิดการใช้งานสะพานให้น้อยที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-10-09)

100.00

9/10/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-09-20)

85.00

20/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-08-31)

85.00

31/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2019-07-22)

78.00

22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงวดที่5 (มีการแก้ไขสัญญา)

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-06-04)

26.00

4/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงวดที่3

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-05-13)

10.00

13/5/2562 : อยุ่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-04-04)

10.00

4/4/2562 : อยุ่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.11 (2019-03-15)

8.11

15/3/2562 : อยุ่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-02-28)

6.00

28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุง ได้ผลงานร้อยละ 4.72

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-11-19)

5.00

2018-11-19 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงาน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอเห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2017-10-01
สิ้นสุด :2017-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่าง Tor พร้อมประชาพิจารณ์
:10%
เริ่มต้น :2017-11-01
สิ้นสุด :2017-11-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2017-12-01
สิ้นสุด :2017-12-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2018-02-01
สิ้นสุด :2018-02-01
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาจ้าง
:25%
เริ่มต้น :2018-03-01
สิ้นสุด :2018-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-3874

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-3874

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0927

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จถนนทางเท้าคันหินที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 83.4300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
47.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
83.43

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **