ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดกระบัง ช่วงจากถนนร่มเกล้าถึงคลองหัวตะเข้ พื้นที่เขตลาดกระบัง : 10000000-3939

สํานักการโยธา : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายรพีพงษ์ โมรากุล 0 8966 66774 , 0 2328 0991

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ดำเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้าของถนนสายหลักในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร - ปรับปรุงทางเท้าให้เกิดประโยธชน์ต่อประชาชที่อยู่อาศัยในย่านนี้และประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางสายนี้ผ่านไป-มาอย่างสุงสุด

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้การปรับปรุง ซ่อมแซมและบูรณะ ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า คันหินรางตื้น ให้มีสภาพสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม -ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยต่อผู้เดินเท้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สร้างความมั่นใจกับผู้พิการที่ใช้สัญจรไปมา

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้าถนนสุขุมวิทช่วงจากปากซอยสุขุมวิท ๑ ถึงซอยสุขุมวิท ๘๑ พื้นที่เขตวัฒนา ความยาวประมาณ ๕๕,๘๙๐ ม.เมตร จัดซ่อมทางเท้าและสร้างทางลาดคนพิการ กว้าง ๓ - ๔ เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-02)

100.00

2/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2019-11-12)

91.00

12/11/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 92

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2019-10-30)

88.00

30/10/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 97

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-10-16)

85.00

16/10/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 96.25

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2019-09-20)

83.00

20/9/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 86.67

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-09-13)

85.00

13/9/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 86.29

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2019-08-29)

83.00

29/8/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 78.20

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2019-08-09)

81.00

9/8/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 57

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2019-07-31)

79.00

31/7/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 34.17

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2019-07-11)

77.00

11/7/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 25.66

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-06-27)

75.00

27/6/2562 : ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 7.53

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2019-06-14)

69.00

14/6/2562 : 1. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 2.54

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2019-05-28)

68.00

28/5/2562 : 1. ดำเนินการปรับปรุงหน้างานคิดเป็นร้อยละ 1.5

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2019-05-14)

66.00

14/5/2562 : 1. ติดตั้งประชาสัมพันธ์ 2. ผอ. อนุมัติใช้วัสดุเรียบร้อยแล้ว 3. มีหนังสือเร่่งรัดให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการ (ครั้งที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-04-26)

65.00

26/4/2562 : 1. ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 2. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ขออนุมัติใช้วัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2019-04-10)

63.00

10/4/2562 :1. ร.สนย. ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62 2. สัญญาจ้างเลขที่ สนย.10/2562 ลว. 29 มี.ค.62 (30 มี.ค.62 -25 ก.ย.62)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2019-03-27)

62.00

27/3/2562 : 1. คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างวันที่ 29 มีนาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2019-03-14)

61.00

14/3/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-02-26)

60.00

26/2/2562 : 1. แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาให้นำหลักประกันสัญญามามอบให้ 2. รอลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2019-02-12)

58.00

12/2/2562 : 1. รอง สนย. อนุมัติเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 62 ตามหนังสือที่ กท 0901/281 ลว. 28 ม.ค.62 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 62 3. อยู่ระหว่างร่างสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2019-01-30)

57.00

30/1/2562 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและขออนุมัติจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2019-01-11)

56.00

11/1/2562 : 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2018-12-27)

55.00

27/12/2561 : 1. คณะกรรมการฯ รายงานผล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(24) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2018-12-12)

53.00

12/12/2561 : 1. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ มีหนังสือขอต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายต่ำสุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(25) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2018-11-28)

52.00

28/11/2561 : 1. มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย 2. อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(26) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-11-06)

50.00

6/11/2561 : 1. ประกาศจัดจ้างฯ เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 กำหนดจำหน่ายแบบวันที่ 6- 22 พ.ย.61 และเสนอราคาวันที่ 23 พ.ย.61

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนการเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ได้รับอนุมัติดำเนินการโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:ขอเห็นชอบให้ดำเนินการจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน ร่างประกาศและร่างเอกสาร
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศจัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 8
:คณะกรรมการพิจารณาผลฯ และรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 9
:ขออนุมัติจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 10
:รอผลการอุทธรณ์ (ถ้ามี)
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 11
:ทำสัญญาจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการปรับปรุง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 13
:ส่งมอบงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 14
:ส่งมอบงานงวดสุดท้ายและเบิกจ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-3939

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-3939

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0924

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของถนนและจุดเสี่ยงอันตรายที่ได้รับการปรับปรุงตามแผน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
91.06

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **