ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี : 10000000-4045

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ – มิตรไมตรี เขตทางกว้าง 30.00 เมตร จากเดิม ถนนผิวทางแอสฟัลต์ 2 ช่องจราจร ขยายเป็น 4 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 10 แห่ง ระยะทาง 8.20 กม.และสามารถใช้สัญจรส่วนขยายได้อย่างสะดวก

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิมให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น -เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียง -เพื่อพัฒนาพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและแก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย เป็าหมาย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๒ เพิ่มเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและทั่วถึง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-09)

100.00

2020-1-9 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.50 (2019-12-13)

89.50

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเขื่อนกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 มีการปรับแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :1. ปัญหาสาธารณูปโภคกีดขวางงานก่อสร้าง 2. ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ 3. ปัญหาแนวเขตคลองสาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.73 (2019-11-14)

81.73

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเขื่อนกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 หมายเหตุ มีการปรับแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :1. ปัญหาสาธารณูปโภคกีดขวางงานก่อสร้าง 2. ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ 3. ปัญหาแนวเขตคลองสาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.16 (2019-10-09)

74.16

9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานชั้นทาง กรุยทาง งานปู Geotextile งานทรายถมคันทาง งานรองพื้นทางลูกรัง 2. งานวางท่อระบายน้ำ 3. งานทางเท้าและงานกำแพงกันดิน 4. งานสะพาน จำนวน 10 แห่ง พร้อมเขื่อนกันดิน และก่อสร้าง Box Culvert หมายเหตุ ได้มีการประชุมขยายอายุสัญญา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม. เพื่ออนุมัติ คาดว่าจะได้รับการขยายอายุสัญญาถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 **หมายเหตุ มีการปรับแผนงาน**

** ปัญหาของโครงการ :1. ปัญหาสาธารณูปโภคกีดขวางงานก่อสร้าง 2. ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ 3. ปัญหาแนวเขตคลองสาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตหนองจอก

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานจัดการจราจรและการดำเนินการด้านความปลอดภัย
:1%
เริ่มต้น :2017-09-30
สิ้นสุด :2017-09-30
ขั้นตอน 1
:งานจัดการจราจรและการดำเนินการด้านความปลอดภัย
:1%
เริ่มต้น :2017-09-30
สิ้นสุด :2017-09-30
ขั้นตอน 4
:งานระบบระบายน้ำ
:13%
เริ่มต้น :2018-03-29
สิ้นสุด :2018-03-29
ขั้นตอน 4
:งานระบบระบายน้ำ
:13%
เริ่มต้น :2018-03-29
สิ้นสุด :2018-03-29
ขั้นตอน 5
:งานทางเท้า คันหินรางตื้น กำแพงกั้นดิน และถมดินปลูกหญ้า
:8%
เริ่มต้น :2018-03-29
สิ้นสุด :2018-03-29
ขั้นตอน 5
:งานทางเท้า คันหินรางตื้น กำแพงกั้นดิน และถมดินปลูกหญ้า
:8%
เริ่มต้น :2018-03-29
สิ้นสุด :2018-03-29
ขั้นตอน 6
:งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองและเขื่อนกันดินตามแนวคลอง
:27%
เริ่มต้น :2018-03-29
สิ้นสุด :2018-03-29
ขั้นตอน 6
:งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองและเขื่อนกันดินตามแนวคลอง
:27%
เริ่มต้น :2018-03-29
สิ้นสุด :2018-03-29
ขั้นตอน 7
:งานจราจรสงเคราะห์
:1%
เริ่มต้น :2019-04-23
สิ้นสุด :2019-04-23
ขั้นตอน 7
:งานจราจรสงเคราะห์
:1%
เริ่มต้น :2019-04-23
สิ้นสุด :2019-04-23
ขั้นตอน 8
:งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
:6%
เริ่มต้น :2019-02-22
สิ้นสุด :2019-02-22
ขั้นตอน 8
:งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
:6%
เริ่มต้น :2019-02-22
สิ้นสุด :2019-02-22
ขั้นตอน 9
:งานรื้อถอนศาลาที่พักผู้โดยสาร
:0%
เริ่มต้น :2017-12-29
สิ้นสุด :2017-12-29
ขั้นตอน 9
:งานรื้อถอนศาลาที่พักผู้โดยสาร
:0%
เริ่มต้น :2017-12-29
สิ้นสุด :2017-12-29

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4045

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4045

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0983

ตัวชี้วัด : 13. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 90.4800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
77.63

100 / 100
2
87.00

100 / 100
3
90.48

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **