ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า : 10000000-4046

สํานักการโยธา

88.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 88.00

นายมนูศักดิ์ บินยะฟัล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่มีการเปิดให้บริการสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมาทำให้การจราจรในพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตมีนบุรีมีการติดขัดและหนาแน่นจึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินการกิจการของสถานศึกษา วัด หน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งภาคราชการ เอกชน ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบอีกทั้งปัจจุบันพบปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน สภาพผิวจราจรชำรุด ประกอบกับมีน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นถนนที่ยังไม่มีท่อระบายน้ำ สำนักการโยธา จึงได้มีแนวทางการดำเนินการแก้ไขการจราจรในหลาย ๆ แนวทาง หนึ่งในนั้นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพถนนในแนวเหนือ - ใต้ ตามแนวถนนคุ้มเกล้า เริ่มจากถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิมให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น -เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง และพื้นที่ใกล้เคียง -เพื่พัฒนาพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและแก้ปัญหาพื้นที่ปิดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย เป็าหมาย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2019-12-03)

88.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานวางท่อระบายน้ำ ความยาวรวม 12,001 เมตร, วางบ่อพักท่อระบายน้ำ ทำได้ 965 บ่อ - ปู Geotextile ความยาวรวม 121,341.82 ตารางเมตร, ปู Geogrid ความยาวรวม 116,440.07 ตารางเมตร - งานทรายถม ทำได้ 196,064.04 ตารางเมตร, ชั้นรองพื้นทาง ทำได้สะสมรวม 204,602.43 ตารางเมตร - ชั้นพื้นทาง ทำได้ 175,215.89 ตารางเมตร, งานกำแพงกันดิน Type 1 ทำได้ 1,168 เมตร, Type 3 ทำได้12,234.79 เมตร, Type 4 ทำได้ 2,475 เมตร, งานชั้น Binder Course ทำได้ 99,450 ตารางเมตร - คันหินรางตื้น ทำได้ 20,410 เมตร, งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.25 เมตร ทำได้ 14,639.25 เมตร - งานชั้น Wearing Course ทำได้ 24,237.50 ตารางเมตร, งานปลูกหญ้าคันทาง ทำได้ 15,750 ตารางเมตร

** ปัญหาของโครงการ :- แนวเขตทางในบางช่วง ไม่เป็นไปตามรูปแบบก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการจัดกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม - โครงการได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.98 (2019-11-11)

84.98

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานวางท่อระบายน้ำ ความยาวรวม 12,001 เมตร, วางบ่อพักท่อระบายน้ำ ทำได้ 965 บ่อ - ปู Geotextile ความยาวรวม 121,341.82 ตารางเมตร, ปู Geogrid ความยาวรวม 116,440.07 ตารางเมตร - งานทรายถม ทำได้ 196,064.04 ตารางเมตร, ชั้นรองพื้นทาง ทำได้สะสมรวม 204,602.43 ตารางเมตร - ชั้นพื้นทาง ทำได้ 171,140.89 ตารางเมตร, งานกำแพงกันดิน Type 1 ทำได้ 1,168 เมตร, Type 3 ทำได้ 12,234.79 เมตร, Type 4 ทำได้ 2,475 เมตร, งานชั้น Binder Course ทำได้ 70,207.50 ตารางเมตร - คันหินรางตื้น ทำได้ 20,410 เมตร, งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.25 เมตร ทำได้ 14,639.25 เมตร - งานชั้น Wearing Course ทำได้ 17,300 ตารางเมตร , งานปลูกหญ้าคันทาง ทำได้ 15,750 ตารางเมตร

** ปัญหาของโครงการ :- แนวเขตทางในบางช่วง ไม่เป็นไปตามรูปแบบก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการจัดกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม - โครงการได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.27 (2019-10-09)

83.27

9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานวางท่อระบายน้ำ ความยาวรวม 11,971 เมตร, วางบ่อพักท่อระบายน้ำ ทำได้ 965 บ่อ - ปู Geotextile ความยาวรวม 119,341.82 ตารางเมตร, ปู Geogrid ความยาวรวม 116,440.07 ตารางเมตร - งานทรายถม ทำได้ 196,064.04 ตารางเมตร, ชั้นรองพื้นทาง ทำได้สะสมรวม 204,602.43 ตารางเมตร - ชั้นพื้นทาง ทำได้ 166,540.89 ตารางเมตร, งานกำแพงกันดิน Type 1 ทำได้ 1,168 เมตร, Type 3 ทำได้ 11,534.79 เมตร, Type 4 ทำได้ 2,475 เมตร, งานชั้น Binder Course ทำได้ 67,387.50 ตารางเมตร - คันหินรางตื้น ทำได้ 18,160.00 เมตร, งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.25 เมตร ทำได้ 14,639.25 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :- แนวเขตทางในบางช่วง ไม่เป็นไปตามรูปแบบก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการจัดกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม - โครงการได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานจัดการจราจรและดำเนินการด้านความปลอดภัยและควบคุมมลภาวะในระหว่างการก่อสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2017-10-10
สิ้นสุด :2017-10-10
ขั้นตอน 2
:งานกรุยแนวทาง ขุดตอ และตัดคันทาง ตามแบบและรายการ (หนัก)
:1%
เริ่มต้น :2017-11-01
สิ้นสุด :2017-11-01
ขั้นตอน 3
:งานถมทรายคันทาง ตามแบบและรายการ
:25%
เริ่มต้น :2018-01-01
สิ้นสุด :2018-01-01
ขั้นตอน 4
:งานชั้นรองพื้นทาง
:6%
เริ่มต้น :2018-03-01
สิ้นสุด :2018-03-01
ขั้นตอน 5
:งานชั้นพื้นทาง
:6%
เริ่มต้น :2018-06-01
สิ้นสุด :2018-06-01
ขั้นตอน 6
:งานผิวคอนกรีต
:2%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 7
:งานผิวทางแอสฟัลต์
:14%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:งานกำแพงกันดิน
:6%
เริ่มต้น :2018-08-01
สิ้นสุด :2018-08-01
ขั้นตอน 9
:งานระบบระบายน้ำ
:23%
เริ่มต้น :2018-03-01
สิ้นสุด :2018-03-01
ขั้นตอน 10
:งานคันหินทางเท้าและเกาะกลาง
:0%
เริ่มต้น :2018-01-01
สิ้นสุด :2018-01-01
ขั้นตอน 11
:งานจราจรสงเคราะห์
:0%
เริ่มต้น :2018-05-01
สิ้นสุด :2018-05-01
ขั้นตอน 12
:งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
:3%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 13
:งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม
:2%
เริ่มต้น :2019-06-01
สิ้นสุด :2019-06-01
ขั้นตอน 14
:งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองตาเสือ
:3%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 15
:งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองสาธารณะ
:3%
เริ่มต้น :2018-03-01
สิ้นสุด :2018-03-01
ขั้นตอน 16
:งานส่วนที่ทำการจัดกรรมสิทธ์เพิ่มเติม
:2%
เริ่มต้น :2019-03-02
สิ้นสุด :2019-03-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4046

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4046

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0952

ตัวชี้วัด : จำนวนถนน ทางยกระดับ ทางลอดใต้ทางแยกฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **