ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ : 10000000-4048

สํานักการโยธา : (2563)

27.39

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 27.39

ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างทางลอด ขนาด 4 ช่องจราจร จำนวน 1 แห่ง

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรในถนนวงแหวน-รัชดาภิเษกและถนนสายหลัก

เป้าหมายของโครงการ

แก้ไขปัญหาจุดตัดการจราจรบริเวณถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลัก โดยการก่อสร้างทางลอดบริเวณถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนราชพฤกษ์ เป้าหมายปี 63 ร้อยละ 30

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.39 (2020-05-12)

27.39

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานก่อสร้าง Cap Beam - ดำเนินการก่อสร้างป้อมตำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :1.ท่อประปาขนาด 800 มม.และ1000 มม. - อยู่ระหว่างขั้นตอนการ จัดจ้างผู้รับเหมาของ กปน.ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ 2. ท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการ จัดจ้างผู้รับเหมาของทีโอทียังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.68 (2020-04-07)

25.68

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานก่อสร้าง Cap Beam - ดำเนินการก่อสร้างป้อมตำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :1.ท่อประปาขนาด 800 มม. - อยู่ระหว่างขั้นตอนการ จัดจ้างผู้รับเหมาของ กปน.ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ 2. ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน - กฟน.ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาแล้ว ยู่ระหว่างเตรียมการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนจัดการจราจรต่อไป 3. ท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน - อยู่ระหว่างขั้นตอนการ จัดจ้างผู้รับเหมาของทีโอทียังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.20 (2020-03-10)

24.20

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานก่อสร้าง Cap Beam - ดำเนินการก่อสร้างป้อมตำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้างผู้รับเหมาของ กปน. คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563 หลังจากนั้นจะทำการรื้อย้ายต่อไป - กฟน. ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนการจัดการจราจรต่อไป - อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้างผู้รับเหมาของ ทีโอที ยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.84 (2020-02-05)

20.84

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานขยายผิวจราจรชั่วคราว - ดำเนินการเตรียมงาน Cap Beam

** ปัญหาของโครงการ :- อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้างผู้รับเหมาของ กปน. คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หลังจากนั้น จะทำการรื้อย้ายต่อไป - กฟน. ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนการจัดการจราจรต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.71 (2020-01-13)

18.71

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานเทคอนกรีต - ดำเนินงานขยายผิวจราจรชั่วคราวฝั่งซ้ายทาง

** ปัญหาของโครงการ : -ในพื้นที่ก่อสร้างมีสาธารณูปโภคที่ต้องทำการรื้อย้าย (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) อยู่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของทางลอดต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.93 (2019-12-09)

15.93

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานเทคอนกรีต - ดำเนินงานขยายผิวจราจรชั่วคราวฝั่งซ้ายทาง

** ปัญหาของโครงการ :-ในพื้นที่ก่อสร้างมีสาธารณูปโภคที่ต้องทำการรื้อย้าย (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) อยู่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของทางลอดต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.64 (2019-11-11)

12.64

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินงานก่อสร้างผนังพืด (D-wall) ความหนา 0.80 เมตร - ดำเนินงานเสาเข็มเจาะขนาด Ø 0.80 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :-ในพื้นที่ก่อสร้างมีสาธารณูปโภคที่ต้องทำการรื้อย้าย (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) อยู่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของทางลอดต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.47 (2019-10-09)

8.47

9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างผนัง D- Wal - ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

** ปัญหาของโครงการ :-ในพื้นที่ก่อสร้างมีสาธารณูปโภคที่ต้องทำการรื้อย้าย (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) อยู่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของทางลอดต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานเตรียมงาน+ค่าใช้จ่ายพิเศษ
:3%
เริ่มต้น :2018-09-28
สิ้นสุด :2018-09-28
ขั้นตอน 2
:งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
:0%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 4
:งานรองพื้นทางและพื้นทาง
:1%
เริ่มต้น :2019-07-16
สิ้นสุด :2019-07-16
ขั้นตอน 8
:งานโครงสร้างทางลอด
:36%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 9
:งานโครงสร้างอื่นๆ
:2%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 10
:งานเบ็ดเตล็ด
:3%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 11
:งานระบบสำหรับถนนและทางลอด
:4%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 12
:งานจัดทำโครงสร้างชั่วคราว
:1%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4048

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4048

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0981

ตัวชี้วัด : 10. ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในขณะก่อสร้าง (เจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **