ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ : 10000000-4048

สํานักการโยธา

8.47

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 8.47

ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างทางลอด ขนาด 4 ช่องจราจร จำนวน 1 แห่ง

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรในถนนวงแหวน-รัชดาภิเษกและถนนสายหลัก

เป้าหมายของโครงการ

แก้ไขปัญหาจุดตัดการจราจรบริเวณถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลัก โดยการก่อสร้างทางลอดบริเวณถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนราชพฤกษ์ เป้าหมายปี 62 ร้อยละ 30

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.47 (2019-10-09)

8.47

9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างผนัง D- Wal - ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.

** ปัญหาของโครงการ :-ในพื้นที่ก่อสร้างมีสาธารณูปโภคที่ต้องทำการรื้อย้าย (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) อยู่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการรื้อย้ายให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของทางลอดต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานเตรียมงาน+ค่าใช้จ่ายพิเศษ
:3%
เริ่มต้น :2018-09-28
สิ้นสุด :2018-09-28
ขั้นตอน 2
:งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
:0%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 4
:งานรองพื้นทางและพื้นทาง
:1%
เริ่มต้น :2019-07-16
สิ้นสุด :2019-07-16
ขั้นตอน 8
:งานโครงสร้างทางลอด
:36%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 9
:งานโครงสร้างอื่นๆ
:2%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 10
:งานเบ็ดเตล็ด
:3%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 11
:งานระบบสำหรับถนนและทางลอด
:4%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 12
:งานจัดทำโครงสร้างชั่วคราว
:1%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4048

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4048

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0952

ตัวชี้วัด : จำนวนถนน ทางยกระดับ ทางลอดใต้ทางแยกฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **