ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2.1) : 10000000-4056

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจุฑามาศ คำคุ้ม 2026

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ให้เบิกจ่ายทันกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

10010900/10010900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-08-31)

36.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้หน่วยงานชะลอการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ/ รายการ ทั้งหมดไว้ก่อน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมไม่บรรลุตามเป้าหมายตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-31)

35.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-06-29)

33.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-28)

30.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-04-28)

27.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-30)

25.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-28)

20.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-01-31)

17.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามสัญญาฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ติดตามในการประชุมผู้บริหารของสำนักการโยธา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รายงานผู้บริหารกทม.เป็นประจำทุกเดือน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4056

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4056

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0976

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2.1)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 29.7300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
33.00

100 / 100
4
29.73

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **