ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงทางเดิน-ทางจักรยาน บริเวณแยกสารสิน ซอยโรงงานยาสูบ เขตปทุมวันและเขตคลองเตย : 10000000-4071

สํานักการโยธา : (2563)

75.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75.00

นาย ศักดิ์สิทธิ ,นาย ธวัชชัย, นาย ประเสริฐ , นางกาญจพงษ์ ( 02 203-2494)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เส้นทางจักรยานเชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ ระยะประมาณ 1,300 เมตร ปัจจุบันผิวทางบางช่วงชำรุดเสียหาย ลูกกรงราวสแตนเลสชำรุดเสียหาย ไฟประดับชำรุดเสียหายทั้งหมด ไฟฟ้าส่องสว่างทางชำรุด ให้แสงสว่างไม่เพียงพอ โครงหลังคาซุ้มต้นไม้ชำรุดเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเส้นทางจักรยาน ดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพ ที่สามารถใช้งานได้ดี และมีความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทางจักรยานดังกล่าว

10140400/10140400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี เรียบร้อย สวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงเส้นทางจักรยานเชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ กว้าง 3.00-7.00 เมตร ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร ให้มีความปลอดภัย สวยงาม และมั่นคงแข็งแรง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-22)

75.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-23)

80.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-23)

70.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-29)

60.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติ คกก.ราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-20)

20.00

20/11/2562 :จัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :/มีการปรับเปลียนเปอรเซ็นให้สอดคล้องกับขั้นตอนดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-10-09)

80.00

9/10/2562 :ขั้นตอนแต่งตั้ง คกก. จัดทำรายละเอียด แบบ รูปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแบบรูปรายการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำราคากลาง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4071

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4071

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **