ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี : 10000000-4079

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นโยบายที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นอย่างจริงจังตามเป้าหมายการสร้างมหานครแห่งความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์ รวมถึงการบำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุและเป็นการขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อลดความแออัดของจำนวนผู้มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีสถานที่ให้บริการในคลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม งานสังคมสงเคราะห์ คลินิกภายภาพบำบัด คลินิกฝังเข็ม ฯลฯ -เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย -เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการ

เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-09)

100.00

2020-1-9 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :งานแล้วเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง ให้มีความเหมาะสมตามสภาพจริงและเข้าใช้ประโยชน์ใช้สอยได้เต็มที่

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างรออนุมัติขยายอายุสัญญาฯเนื่องจากปัญหาอุปสรรค และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญาเพิ่ม-ลด เนื้องาน วงเงินและระยะเวลาก่อสร้าง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2019-12-03)

87.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์ - อยู่ระหว่างทาสีผนังภายในและภายนอก - อยู่ระหว่างสุขภัณฑ์ - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบลิฟต์ - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบปรับอากาศ - อยู่ระหว่างติดตั้งฝ้า - อยู่ระหว่างติดตั้งครุภัณฑ์ - อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า,TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย - อยู่ระหว่างติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง - อยู่ระหว่างตกแต่งผิวพื้นและผนัง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.98 (2019-11-11)

74.98

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์ - อยู่ระหว่างทาสีรองพื้นผนังภายใน - อยู่ระหว่างฉาบผนังภายนอก - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบลิฟท์ - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบปรับอากาศ - อยู่ระหว่างติดตั้งโครงเคร่าฝ้า และฝ้าเพดาด - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล - อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า,TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย - อยู่ระหว่างติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง - อยู่ระหว่างตกแต่งผิวพื้นและผนัง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.19 (2019-10-15)

59.19

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบลิฟท์ - อยู่ระหว่างทาสีรองพื้นผนังภายใน - อยู่ระหว่างฉาบผนังภายนอก - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อไฟฟ้า TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย - อยู่ระหว่างติดตั้งโครงเคร่าฝ้า - อยู่ระหว่างติดตั้งระบบท่อสุขาภิบาล - อยู่ระหว่างเดินสายไฟฟ้า,TV, โทรศัพท์, สัญญาณเตือนภัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานเสาเข็มเจาะและทำฐานราก
:12%
เริ่มต้น :2018-10-02 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:งานโครงสร้างเสา,คาน,พื้น,ลิฟท์ ชั้นที่ 1
:3%
เริ่มต้น :2019-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:งานโครงสร้างเสา,คาน,พื้น,ลิฟท์,บันได ชั้นที่ 2
:3%
เริ่มต้น :2019-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:งานโครงสร้างเสา,คาน,พื้น,ลิฟท์,บันได ชั้นที่ 3
:3%
เริ่มต้น :2019-02-21 00:00:00
สิ้นสุด :2019-02-21 00:00:00
ขั้นตอน 5
:งานโครงสร้างเสา,คาน,พื้น,ลิฟท์,บันได ชั้นที่ 4
:3%
เริ่มต้น :2019-03-14 00:00:00
สิ้นสุด :2019-03-14 00:00:00
ขั้นตอน 6
:งานโครงสร้างเสา,คาน,พื้น,ลิฟท์,บันได ชั้นที่ 5
:3%
เริ่มต้น :2019-04-04 00:00:00
สิ้นสุด :2019-04-04 00:00:00
ขั้นตอน 7
:งานโครงสร้างเสา,คาน,พื้น,ลิฟท์,บันได ชั้นที่ 6 และชั้นสุดท้าย
:4%
เริ่มต้น :2019-04-25 00:00:00
สิ้นสุด :2019-04-25 00:00:00
ขั้นตอน 8
:งานผนัง,งานฝ้าเพดานและประตูหน้าต่าง
:11%
เริ่มต้น :2019-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:งานระบบสุขาภิบาล,ถังบำบัดน้ำเสียและงานติดตั้งสุขภัณฑ์
:12%
เริ่มต้น :2019-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง,ไฟฟ้ากำลัง,สื่อสารและงานระบบลิฟท์
:12%
เริ่มต้น :2019-06-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-06-15 00:00:00
ขั้นตอน 11
:งานระบบปรับอากาศ
:19%
เริ่มต้น :2019-06-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-06-15 00:00:00
ขั้นตอน 12
:งานตกแต่งผิวพื้นและงานทาสี
:7%
เริ่มต้น :2019-07-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-07-15 00:00:00
ขั้นตอน 13
:งานครุภัณฑ์อาคาร
:8%
เริ่มต้น :2019-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 14
:งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บงานทำความสะอาด
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4079

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4079

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **