ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 พร้อมระบบสาธารณูปโภค : 10000000-4101

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุประชา บวรโมทย์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 ได้รับงบประมาณประจำปี 2561 ก่อสร้างอาคารสำนักงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะแต่ยังขาดอาคารสำนักงานฯพร้อมสาธารณูปโภค

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 จะได้มีอาคารสำนักงานฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่กว้างขวางอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

เป้าหมายของโครงการ

ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 5 มีอาคารสำนักงานฯพร้อมสาธารณูปโภค ในพื้นที่กว้างขวาง อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-20)

100.00

20/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-05-05)

98.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรัวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-04-20)

97.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-04-01)

95.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 5 (สุดท้าย) (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-03-17)

92.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-02)

90.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-02-19)

87.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 )

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-04)

85.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-01-20)

82.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-06)

80.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2019-12-19)

79.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2019-12-03)

78.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-11-20)

75.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.23/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2019-11-08)

72.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-28)

60.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-21)

60.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (สัญญาเลขที่ สนย.18/2561 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:บริหารสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:บริหารสัญญา (ส่งมอบงาน)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:บริหารสัญญา(ตรวจรับงาน)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4101

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4101

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **