ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี : 10000000-4111

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวภัทรปภา จิรภาสชยังกูร โทร. 2016

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยวันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกรุงเทพมหานคร โดยปี พ.ศ. 2562 ครบรอบ 47 ปีของการสถาปนา ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยพิธีการทำบุญ ตักบาตร พิธีสักการะพระพุทธนวราชบพิตร พิธีถวายเทวบรรณาการ (พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ“หลวงปู่มงคลประสาท” และศาลจีน “เจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมไซ”) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และการบวงสรวงพระอินทร์ ทรงช้างเอราวัณ ณ บริเวณลานหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ทั้งนี้ สำนักการโยธาได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม ของทุกปี

10010600/10010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้การจัดงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี มีความเหมาะสมเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 2,000 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-29)

100.00

29/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-12)

10.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการเสนอไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเตรียมแผนดำเนินการจัดงานสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 47 ปี ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลดำเนินการจัดทำโครงการจัดงานสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดงานตามขั้นตอนโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-12-14 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-14 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4111

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4111

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **