ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง : 10000000-4114

สํานักการโยธา : (2563)

13.24

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 13.24

กองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่รองรับการทำงานของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.24 (2020-09-24)

13.24

24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน

** ปัญหาของโครงการ :มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบงานผนัง Curtain Wallและงานหลังคาคลุม Canopy -กคส. มีหนังสือสอบถามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังกล่าวไปที่ สอบ. แล้วจำนวน 3 ฉบับ -สอบ. มีหนังสือที่ กท 0905/อ.1006 ลว. 21 ส.ค. 63 แจ้ง กคส. ทราบการปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการฯ -กคส. มีหนังสือที่ กท 0906/2057 ลว. 2 ก.ย. 63 แจ้งผู้รับจ้างรับทราบการเปลี่ยนรูปแบบของโครงการฯแล้ว - โครงการฯได้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม -ลดเนื้องานเพื่อรับทราบการปรับเปลี่ยนรูปแบบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.24 (2020-08-21)

13.24

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างชะลอการทำงาน เนื่องมาจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน

** ปัญหาของโครงการ : มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบงานผนัง Curtain Wallและงานหลังคาคลุม Canopy -ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานออกแบบพิจารณา เมื่อทราบรูปแบบงานผนัง Curtain Wall ที่ชัดเจนจาก สอบ. แล้ว จึงนำเข้าคณะกรรมการพิจารณาเนื้องานเพิ่ม-ลดฯ เพื่อพิจารณาลดเนื้องานบางส่วนออกเพื่อบริหารงานก่อสร้างภายในวงเงินสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.14 (2020-07-21)

13.14

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.) ชั้นที่ 1 - งานฉาบผนังห้องน้ำ - งานตัดชิ้นส่วนบันได ST -2 (บันไดวน ประกอบที่โรงงาน) - งานติดตั้งโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ) - งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ - งานต่อท่อ Floor Drain ในห้องน้ำ ชั้นที่ 2 - ไม่มีการทำงาน ชั้นที่ 3 - งานฉาบผนังห้องน้ำ - งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ ชั้นที่ 4 - งานฉาบผนังห้องน้ำ - งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.) ชั้นที่ 1 - งานฉาบผนังห้องน้ำ - งานติดตั้งโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ) - งานหล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ - งานต่อท่อ Floor Drain ในห้องน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :สอบ. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ CANOPY และ งานผนัง CURTAIN WALL -กคส. มีหนังสือสอบถามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังกล่าวไปที่ สอบ. แล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.38 (2020-06-09)

12.38

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.) ชั้นที่ 1 - งานฉาบผนังห้องน้ำ - งานตัดชิ้นส่วนบันได ST -2 (บันไดวน ประกอบที่โรงงาน) - งานเตรียมขึ้นโครงสร้างบันได ST-4 (บันไดขึ้นห้องน้ำ) ชั้นที่ 2 - งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 - งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1 ชั้นที่ 3 - งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ - งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1 - งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า - งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ ชั้นที่ 4 - งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ - งานทาสีกันไฟ บันได ST-1 - งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและบล็อกไฟฟ้า - งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ ชั้นที่ 5 - งานทาสีกันไฟ บันได ST-1 - งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.) ชั้นที่ 1 - งานฉาบผนังห้องน้ำ ชั้นที่ 2 - งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 - งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1 ชั้นที่ 3 - งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 3 - งานเสริมไม้แบบท้องพื้นส่วนต่อเนื่องบันได ST-1 ชั้นที่ 4 - งานเตรียมฉาบผนังห้องน้ำ - งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า - งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ ชั้นที่ 5 - งานเตรียมร้อยสายไฟฟ้าในท่อไฟฟ้า - งานทาสีกันไฟ บันได ST-1

** ปัญหาของโครงการ : สอบ. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ CANOPY และงานผนัง CURTAIN WALL -กคส. มีหนังสือสอบถามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังกล่าวไปที่ สอบ. แล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.69 (2020-05-13)

10.69

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.) ชั้นที่ 1 - งานเดินระบบท่อในผนัง และใต้ท้องพื้นห้องน้ำ - งานเตรียมติดตั้งบล็อกและท่อไฟ ชั้นที่ 2 - งานผูกเหล็กพื้นชั้น 2 - งานติดตั้งเหล็กโครงสร้างบันไดหลัก ST-1 ชั้นที่ 3 - งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร ชั้นที่ 4 - งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร ชั้นที่ 5 - งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อคไฟฟ้า อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.) ชั้นที่ 1 - งานเดินระบบท่อในผนัง และใต้ท้องพื้นห้องน้ำ - งานเตรียมติดตั้งบล็อกและท่อไฟ ชั้นที่ 2 - งานติดตั้งนั่งร้านรับท้องพื้นชั้น 2 ชั้นที่ 3 - งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น ชั้นที่ 4 - งานก่ออิฐผนังห้องน้ำผู้บริหาร - งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อคไฟฟ้า ชั้นที่ 5 - งานเดินระบบไฟฟ้าและบล็อคไฟฟ้า

** ปัญหาของโครงการ :สอบ. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ CANOPY และงานผนัง CURTAIN WALL -กคส. มีหนังสือสอบถามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังกล่าวไปที่ สอบ. แล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.94 (2020-04-21)

6.94

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.) ชั้นที่ 1- งานก่อผนัง พร้อมเททับหลังห้องน้ำ ชั้นที่ 2- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น ชั้นที่ 3- งานตัดปีกคานเดิม พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ชั้นที่ 4- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ชั้นที่ 5- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.) ชั้นที่ 1- งานเตรียมการก่อผนังห้องน้ำ ชั้นที่ 2- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กรับพื้น ชั้นที่ 3- งานเจาะ Bolt ยึดเพลท พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ชั้นที่ 4- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ชั้นที่ 5- งานเตรียมการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :สอบ. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ CANOPY และงานผนัง CURTAIN WALL -กคส. มีหนังสือสอบถามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังกล่าวไปที่ สอบ. แล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.38 (2020-03-27)

2.38

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารฝั่งทิศเหนือ (สนย.) 1.งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ชั้น1 2.งานทาสีกันไฟโครงสร้างเหล็ก ชั้น1 3.งานสแกนเสาเดิมหาตำแหน่งเหล็กเสริมชั้น 2-3 4.งานปรับระดับพื้นเตรียมงานห้องน้ำ ชั้น 3-4 5.งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 อาคารฝั่งทิศใต้ (สนน.) 1.งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ชั้น 1 2.งานทาสีกันไฟโครงสร้างเหล็ก ชั้น 1 3.งานสแกนเสาเดิมหาตำแหน่งเหล็กเสริมชั้น 2 - 3 4.งานปรับระดับพื้นเตรียมงานห้องน้ำ ชั้น 3 - 4 อาคารหลังคาคลุมทางเข้าอาคาร CANOPY ไม่มีการทำงาน เนื่องจากมีการปรับแบบ

** ปัญหาของโครงการ : -สอบ. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ CANOPY และงานผนัง CURTAIN WAL

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-02-19)

1.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.8/2563 ลว.29/01/2563 เริ่ม 30/01/2563 สิ้นสุด 25/09/2563 ดำเนินการ 240 วัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-01-20)

1.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-12-19)

1.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนิติกร สก.สนย. จัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-11-18)

1.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัสดุ สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-22)

1.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเสร็จ ส่งเรื่องให้ สก.สนย. ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานรื้อถอนและเตรียมงาน
:4%
เริ่มต้น :2020-01-30
สิ้นสุด :2020-01-30
ขั้นตอน 2
:งานวิศวกรรมโครงสร้าง
:6%
เริ่มต้น :2020-03-04
สิ้นสุด :2020-03-04
ขั้นตอน 3
:งานสถาปัตยกรรม
:66%
เริ่มต้น :2020-03-25
สิ้นสุด :2020-03-25
ขั้นตอน 4
:งานระบบประปา และสุขาภิบาล
:2%
เริ่มต้น :2020-03-28
สิ้นสุด :2020-03-28
ขั้นตอน 5
:งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
:10%
เริ่มต้น :2020-03-25
สิ้นสุด :2020-03-25
ขั้นตอน 6
:งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
:12%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ
:0%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4114

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4114

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **