ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลอง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 : 10000000-4139

สํานักการโยธา : (2563)

64.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 64.00

นายยงยุทธ บัวดำ 0813997705

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไป-มา

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงสะพานข้ามคลองให้มีสภาพเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงสภาพสะพานข้ามคลอง จำนวน 20 สะพาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-10-29)

64.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลอุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-10-05)

62.00

5/10/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลอุทรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-09-21)

60.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลอุทรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-09-02)

58.00

2/9/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลอุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-08-20)

56.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการประกวดราคาเสนอปลัด กทม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-08-04)

54.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการประกวดราคาเสนอปลัด กทม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-07-20)

52.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการประกวดราคาเสนอปลัด กทม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-08)

50.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างรายงานผลการประกวดราคาเสนอปลัด กทม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-06-18)

48.00

18/6/2563 : - มีบริษัทผ่านการพิจารณาจำนวน 1 รายตือ บจก.ทริโอไบร์ท ราคาที่เสนอ 172,500,000.00 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-06-04)

46.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อหาผู้ชนะการเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-05-19)

44.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯเมื่อวันที่ 24 เม.ย.-27 พ.ค.63(เสนอราคาวันที่ 28 พ.ค.63)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-05-05)

42.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ 24 เม.ย - 27 พ.ค.63(เสนอราคา วันที่ 28 พ.ค.63)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-20)

40.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-04-03)

38.00

3/4/2563 : อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้สำนักงานเลขาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-03-19)

36.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-03-04)

34.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-02-19)

32.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-02-04)

29.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-01-20)

27.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-06)

25.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-12-25)

23.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2019-12-12)

21.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2019-11-28)

19.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(24) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-14)

17.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างเสนอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(25) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-31)

15.00

31/10/2562 : เสนอขออนุมัติคณะกรรมการราคากลาง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโดยอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ตามหนังสือที่ กส./3/1/1863 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมแบบ รายการ ประมาณราคา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมแบบ รายการ ประมาณราคา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ราคากลาง+TOR
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ราคากลาง+TOR
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4139

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4139

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0958

ตัวชี้วัด : 9. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.08

100 / 100
2
36.00

100 / 100
3
48.00

100 / 100
4
0.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **