ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51 : 10000000-4151

สํานักการโยธา : (2563)

29.90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 29.90

กองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 ให้บริการประชาชนในพื้นที่

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และครบทุกพื้นที่สำนักงานเขต -เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความแออัดของผู้ป่วย -เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่ายการและจิตใจ

เป้าหมายของโครงการ

เพิ่มศักยภาพด้านการักษาพยาบาลให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.90 (2020-09-24)

29.90

24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานตั้งนั่งร้านพื้นชั้น 2 Line8-9 -ทำการวางเหล็กกล่องพื้นชั้น 2 Line8-9 -งานวางสลิงพื้นชั้น 2 Line 8-9 -ทำการเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 Line 8-9 -งานเทคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 4 -ทำการเข้าแบบผนังลิฟต์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.91 (2020-08-21)

23.91

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. เทคอนกรีตผนังลิพท์ 2. วางระบบสุขาภิบาล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.82 (2020-07-21)

15.82

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานผูกเหล็กเสริมล่างพื้นชั้น 1 line 1-3 -ปรับดินเตรียมเทลีน line 4-5

** ปัญหาของโครงการ :1.การปรับแก้รูปแบบเพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างและลดผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง -อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเสนอแก้ไขสัญญา (ประชุมแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563) 2.ท่อประปาของการประปานครหลวงอยู่ในแนวการก่อสร้าง -อยู่ระหว่างประสานงานกับการประปานครหลวงรื้อย้าย (จะเข้าดำเนินการวันที่ 18 กรกฎาคม 2563)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.37 (2020-06-12)

11.37

12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานคอนกรีตหยาบรองพื้นและตัดหัวเสาเข็ม -งานเหล็กเสริมฐานราก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.72 (2020-05-25)

9.72

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานนำวัสดุเสาเข็มไม้เข้าหน้างานเตรียมการทำป้องกันดินพัง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.95 (2020-04-13)

4.95

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งานเสาเข็ม SPUN PILE Dia.0.60 m.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.05 (2020-03-19)

2.05

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น -งานเสาเข็ม SPUN PILE Dia.0.60 m -งานติดตั้งรั้วชั่วคราว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-02-19)

1.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา เลขที่ สนย.7/2563 ลว.16/01/2563 เริ่ม 17/01/2563 สิ้นสุด 09/06/2564 ดำเนินการ 540 วัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-01-20)

1.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-12-19)

1.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัสดุ สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-11-18)

1.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่าง พัสดุ สก.สนย.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-25)

1.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริษัท เอส จี อาร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานโครงสร้าง
:35%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 1
:งานโครงสร้าง
:35%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 2
:งานสถาปัตยกรรม
:25%
เริ่มต้น :2020-09-20
สิ้นสุด :2020-09-20
ขั้นตอน 2
:งานสถาปัตยกรรม
:25%
เริ่มต้น :2020-09-20
สิ้นสุด :2020-09-20
ขั้นตอน 3
:งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
:6%
เริ่มต้น :2020-06-10
สิ้นสุด :2020-06-10
ขั้นตอน 3
:งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
:6%
เริ่มต้น :2020-06-10
สิ้นสุด :2020-06-10
ขั้นตอน 4
:ระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร
:13%
เริ่มต้น :2020-10-15
สิ้นสุด :2020-10-15
ขั้นตอน 4
:ระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร
:13%
เริ่มต้น :2020-10-15
สิ้นสุด :2020-10-15
ขั้นตอน 5
:งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
:9%
เริ่มต้น :2020-10-15
สิ้นสุด :2020-10-15
ขั้นตอน 5
:งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
:9%
เริ่มต้น :2020-10-15
สิ้นสุด :2020-10-15
ขั้นตอน 6
:งานระบบลิฟท์
:2%
เริ่มต้น :2020-12-01
สิ้นสุด :2020-12-01
ขั้นตอน 6
:งานระบบลิฟท์
:2%
เริ่มต้น :2020-12-01
สิ้นสุด :2020-12-01
ขั้นตอน 7
:งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ
:0%
เริ่มต้น :2021-02-01
สิ้นสุด :2021-02-01
ขั้นตอน 7
:งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ
:0%
เริ่มต้น :2021-02-01
สิ้นสุด :2021-02-01
ขั้นตอน 8
:งานตกแต่งภายในอาคาร
:0%
เริ่มต้น :2021-02-01
สิ้นสุด :2021-02-01
ขั้นตอน 8
:งานตกแต่งภายในอาคาร
:0%
เริ่มต้น :2021-02-01
สิ้นสุด :2021-02-01
ขั้นตอน 9
:งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ
:1%
เริ่มต้น :2021-03-01
สิ้นสุด :2021-03-01
ขั้นตอน 9
:งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ
:1%
เริ่มต้น :2021-03-01
สิ้นสุด :2021-03-01
ขั้นตอน 10
:งานครุภัณฑ์ลอยตัว
:2%
เริ่มต้น :2021-03-01
สิ้นสุด :2021-03-01
ขั้นตอน 10
:งานครุภัณฑ์ลอยตัว
:2%
เริ่มต้น :2021-03-01
สิ้นสุด :2021-03-01
ขั้นตอน 11
:งานระบบโสตและโสตทัศน์
:1%
เริ่มต้น :2020-10-15
สิ้นสุด :2020-10-15
ขั้นตอน 11
:งานระบบโสตและโสตทัศน์
:1%
เริ่มต้น :2020-10-15
สิ้นสุด :2020-10-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4151

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4151

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **