ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมอาคาร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (รายใหม่) : 10000000-4155

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปรีชา ทองนวล 02 247 0107

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เสริมสร้างให้อาคารสิ่งปลูกสร้างและจุดเสี่ยงมีความเสี่ยงลดลง และได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติลดลง

10070000/10070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยูู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ของอาคารที่ทำการก่อสร้าง (รายใหม่) ในปี พ.ศ.2562

เป้าหมายของโครงการ

เข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยูู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ของอาคารที่ทำการก่อสร้าง (รายใหม่) ในปี พ.ศ.2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 541 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/08/2563 : ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 559 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 558 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 548 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/05/2563 : ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 527 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-28)

55.00

28/4/2563 : ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 285 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 401 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-28)

35.00

28/2/2563 :ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 387 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 382 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 :ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 441 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 416 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : ตรวจสอบอาคารระหว่างก่อสร้างประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 322 ราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลอาคาร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบอาคาร
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4155

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4155

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0989

ตัวชี้วัด : 8. ร้อยละของการเข้าตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ระหว่าง การก่อสร้างอาคาร (รายใหม่) ปี 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **