ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานก่อสร้างของสำนักการโยธา (Best Service) คงไว้ : 10000000-4172

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชัยณรงค์ โชติวรรธกวณิช โทร. 2075

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่โครงการ การออกแบบ เพื่อให้ได้แบบสำหรับการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้างทั้งด้านคุณภาพและวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งการก่อสร้างจะมีระบบสาธารณูปโภคทั้งบนดินและใต้ดินที่หน่วยงานภายนอกจะต้องขออนุญาตกับกรุงเทพมหานครในการดำเนินการรื้อย้ายหรือติดตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครในขณะเดียวกันโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร ยังมีความจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยต่อประชาชน การดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่าง ๆ ของสำนักการโยธาทั้งสิ้น อาทิ สำนักงานออกแบบ สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานควบคุมอาคาร กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน กองควบคุมการก่อสร้าง กองวิเคราะห์และวิจัย และกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ดังนั้น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานก่อสร้างของสำนักการโยธาจึงมีความสำคัญ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างของสำนักการโยธาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถใช้แสดงรายละเอียดข้อมูลเพื่อการวางแผนและการติดตามผลโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของสำนักการโยธา สามารถใช้ในการสืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสามารถ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสรุปและวิเคราะห์ความต้องการงบประมาณในการก่อสร้างและบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ รวมถึงสามารถติดตามสถานะงานก่อสร้างที่มีอยู่ของสำนักการโยธาได้

10090800/10090800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักการโยธาในด้านการใช้ระบบการบริหารงานโครงการและการติดตามผลงานก่อสร้างให้สามารถใช้งานระบบและข้อมูลที่มีอยู่บนเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 พัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล/จัดเก็บข้อมูลการติดตามผลและรายงานผลงานก่อสร้างของสำนักการโยธา โดยสามารถนำเข้าข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลด้าน มิติ เป้าประสงค์ มาตรการ นำเข้าข้อมูลโครงการ รายการ กิจกรรมรายละเอียดต่าง ๆ 2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเก็บข้อมูลตามรูปแบบที่เหมาะสมกับสำนักการโยธา โดยจะสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่มีอยู่ และโมดูลอื่น ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมของสำนักการโยธาได้

เป้าหมายของโครงการ

ระบบฐานข้อมูลงานก่อสร้างของสำนักการโยธา โดยใช้ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อรวบรวมข้อมูลบนแผนที่ดิจิตอล 1 : 4000 3.2 รวบรวมข้อมูลโครงการก่อสร้างของสำนักการโยธา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 3.3 ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูล ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ประชาชน สามารถค้นหาข้อมูลด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 3.4 ลดระยะเวลาค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลงานก่อสร้างได้รวดเร็วขึ้น 3.5 ลดจำนวนบุคลากรในการค้นหาข้อมูล ผู้ขอรับบริการ/ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง 3.6 มีผู้ใช้งานระบบไม่น้อยกว่า 2,000 ราย (บุคลากรสำนักการโยธา/ประชาชน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานก่อสร้างของสำนักการโยธา (โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รักษา/คงไว้) อยู่ระหว่างดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 63 ดังนี้ 1. จำนวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูล 11,488 คน 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ ร้อยละ 82.48 3. การตอบข้อร้องเรียนในระบบฐานข้อมูลภายในเวลา 1 วัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/05/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-29)

40.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-30)

15.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4172

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4172

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0970

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (best service) (มิติที่ 3.2 ของ สกก.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **