ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา (Best Service) : 10000000-4173

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชัยณรงค์ โชติวรรธกวณิช โทร. 2075

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการดูแลด้านการรักษาความสะอาด ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 39กิโลเมตรในพื้นที่ 17 เขต ได้แก่บางซื่อ ดุสิต พระนครสัมพันธวงศ์ บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย พระโขนง บางนา บางพลัด บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย ธนบุรี คลองสาน และราษร์บูรณะ ตั้งแต่ช่วงสะพานพระราม 7 ถึงวัดโยธินประติษฐ์ สุดเขตบางนา ซึ่งปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีความเสื้อมโทรม สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทิ้งมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้ำ จากประชาชน นักท่องเที่ยว สถานประอบการที่อยู่ริมน้ำ เรือสินค้า เรือนักท่องที่ยว รวมทั้งช่วงฤดูน้ำหลาก จะมีผักตบชวาไหลลอยมาจากจังหวัดใกล้เตียงลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก อีกทั้งบริเวณโดยรอบริมฝังแม่น้ำเจ้าพระยายังมีบางจุดที่ต้องได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและการเฝ้าระวัง เสริมสร้งความปลอดภ้ย ซึ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับการเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2562 และกองทุนโบราณสถานโลก (World Monuments Fund : WMF) ได้ประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 28 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ 2018 (2018 World Monuments Watch) สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ร่วมกันดำเนินโครการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาต ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการฝระวังความปลอดภัยแก่ประชาชบริวณแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการรณรงค์ ส่งเสริม เชิญชวนให้ประชาชน สถานประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียลงในแม่น้ำ และดู คลอง และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาให้แม่น้ำเจ้าพระยามีความสะอาด สวยงาม ประชาชนที่อยู่บริเวณแม่น้ำจ้าพระยาเกิดความปลอดภัย

10090000/10090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ เฝ้าระวังสร้างความปลอดภัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและบริเวณโดยรอบ ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วนในการจัดการสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของตนเอง ๓. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติตามกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา (โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดำเนินการร่วม 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลักษณะโครงการเป็นการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ประชาชนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ในส่วนของสำนักการโยธาได้ดำเนินปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่สำคัญบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี พื้นที่เขตบางพลัด, บริเวณทางเดินริมน้ำสวนสันติชัยปราการ พื้นที่เขตพระนคร, และบริเวณศาลาริมน้ำหน้าสำนักเทศกิจ พื้นที่เขตธนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/05/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-29)

40.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินตามตัวชี้วัดของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-30)

15.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4173

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4173

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0970

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (best service) (มิติที่ 3.2 ของ สกก.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **