ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม : 10000000-4178

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายจิรชาติ ราชพลเเสน 2077

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย หมายถึง ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่/อาคารรกร้าง ว่างเปล่า ที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์/การกระทำใดๆที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ สำนักงานเขต/สำนักการโยธาจะต้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุสภาพปัญหาและจัดทำแผนดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

10090000/10090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามโครงการ “เมืองปลอดภัย อุ่นใจทุกครอบครัว” เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๕๐,๐๐๐ ดวง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ โดยกรุงเทพมหานครได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไฟฟ้าแสงสว่าง (MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ความเป็นมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามโครงการ “เมืองปลอดภัย อุ่นใจทุกครอบครัว” เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 50,000 ดวง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – 2554 โดยกรุงเทพมหานครได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไฟฟ้าแสงสว่าง (MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานครกับ การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 สำนักการโยธา โดยกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภคได้รวบรวมผลการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (MOU) พร้อมนำเข้าที่ประชุมแนวดิ่งระหว่างสำนักกับหัวหน้าฝ่ายโยธาเขต เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 มีความคืบหน้า ดังนี้ เป้าหมายปีงบประมาณ 2552 – 2555 จำนวน 50,000 ดวง - ปีงบประมาณ 2552 (ต.ค. 51 - ก.ย. 52) ติดตั้งได้ 5,100 ดวง - ปีงบประมาณ 2553 (ต.ค. 52 - ก.ย. 53) ติดตั้งได้ 5,858 ดวง - ปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 – มิ.ย. 54) ติดตั้งได้ 5,867 ดวง ( เดือน มิ.ย. 54 ติดตั้งได้ 361 ดวง ) รวมทั้งสิ้นติดตั้งได้ 16,825 ดวง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย / นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา ( กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ) มีหนังสือที่ กท 0902 / 4130 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 เรียนเชิญ ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงประสานความร่วมมือ เร่งรัดติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ในการประชุมคณะทำงานพิจารณาอนุญาตสาธารณูปโภค ครั้งที่ 3 / 2554 กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตต่างๆ สำรวจความต้องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนที่รับผิดชอบแล้วแจ้งการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สำนักการโยธา รวบรวมผลการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจากการไฟฟ้านครหลวง มีความคืบหน้า ดังนี้ - ปี ๒๕๕๒ ( ต.ค. ๒๕๕๑ – ก.ย.๒๕๕๒ ) กฟน. ติดตั้งได้ ๕,๑๐๐ ดวง - ปี ๒๕๕๓ ( ต.ค. ๒๕๕๒ – ก.ย.๒๕๕๓ ) กฟน. ติดตั้งได้ ๕,๘๕๘ ดวง - ปี ๒๕๕๔ ( ต.ค. ๒๕๕๓ – ก.ย.๒๕๕๔ ) กฟน. ติดตั้งได้ ๗,๕๙๘ ดวง รวมติดตั้งได้ ๑๘,๕๕๖ ดวง เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ( ต.ค. ๕๑ – ก.ย.๕๒ ) ติดตั้งได้ ๕,๑๐๐ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ( ต.ค. ๕๒ – ก.ย.๕๓ ) ติดตั้งได้ ๕,๘๕๘ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ( ต.ค. ๕๓ – ก.ย.๕๔ ) ติดตั้งได้ ๗,๕๙๘ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ( ต.ค. ๕๔ – พ.ย.๕๔ ) ติดตั้งได้ ๓๓๙ ดวง - รวมทั้งสิ้นติดตั้งได้ ๑๘,๘๙๕ ดวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ( ต.ค. ๕๑ – ก.ย.๕๒ ) ติดตั้งได้ ๕,๑๐๐ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ( ต.ค. ๕๒ – ก.ย.๕๓ ) ติดตั้งได้ ๕,๘๕๘ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ( ต.ค. ๕๓ – ก.ย.๕๔ ) ติดตั้งได้ ๗,๕๙๘ ดวง - ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ( ต.ค. ๕๔ – พ.ย.๕๔ ) ติดตั้งได้ ๓๓๙ ดวง รวมทั้งสิ้นติดตั้งได้ ๑๘,๘๙๕ ดวง

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 90

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักการโยธาได้ประสานสำนักงานเขต ดำเนินการสำรวจจุดที่จะดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าดับ จุดที่ต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เพื่อจัดทำแผนติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีแผนติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 1,513 ดวง แผนซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 23,258 ดวง (ดำเนินการโดยสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ และสำนักงานเขต) ผลการดำเนินการปัจจุบัน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ติดตั้งได้ 550 ดวง ซ่อมแซมได้ 25,435 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง กรกฏาคม 2563 สำนักงานเขตและสำนักการโยธา ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าได้ 572 ดวง ซ่อมแซมได้ 27169 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 สำนักงานเขตและสำนักการโยธา ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าได้ 1430 ดวง ซ่อมแซมได้ 19350 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตและสำนักการโยธา ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าได้ 509 ดวง ซ่อมแซมได้ 17481 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/05/2563 : -

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..."สำนักงานเขต ติดตั้งได้ 349 ดวง ซ่อมแซมได้ 6,711 ดวง สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา ติดตั้งได้ 63 ดวง ซ่อมแซมได้ 5,955 ดวง รวมติดตั้งได้ 381 ดวง ซ่อมแซมได้ทั้งสิ้น 12,666 ดวง" (ข้อมูล มี.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-29)

40.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-30)

15.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4178

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4178

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0972

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย และพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 105

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
105.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **