ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2.1) : 10000000-4180

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนุสรา ศิริบาล โทร. 2024

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินการของปีงบประมาณ 2561 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

10010900/10010900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กฏหมายและระเบียบกำหนด และเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดส่งงบการเงินได้ทันกำหนดเวลา มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถนำข้อมูลไปจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-31)

100.00

31/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-30)

80.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-11-30)

70.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-31)

60.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวมรวมรายงานประจำเดือนของปีงบประมาณ 2562
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและยืนยันยอดทางบัญชีกับกองการเงิน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31
ขั้นตอน 3
:จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
:100%
เริ่มต้น :2019-11-11
สิ้นสุด :2019-11-11

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4180

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4180

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0974

ตัวชี้วัด : การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2.1)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **