ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการแผนการก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่ทางเท้า : 10000000-4181

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชัยณรงค์ โชติวรรธกวณิช โทร. 2075

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อประสานแผนการพัฒนา/การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคมหานคร

10090800/10090800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีการกำหนดแผนงานร่วมกันของหน่วยงานสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ โดยมีการประชุมหน่วยงานรับผิดชอบด้านสาธารณูปโภค เพื่อร่วมพิจารณาและกำหนดแผนงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

1 แผนงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๒ นำระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว แผนดำเนินการรื้อถอนเสาสายปี 2563 ของกฟน. ระยะทางรวม 10.65 กม. 1. ถนนราชินี และ ถนนอัษฎางค์ (ช่วงสะพานช้างโรงสี ถึง ปากคลองตลาด) ระยะทาง 4 กม. 2. โครงการนนทรี 2.1 ถนนอนุมานราชธน (ช่วงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถึง ถนนเดโช) ระยะทาง 0.3 กม. 2.2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ช่วงถนนสุรวงศ์ ถึง ถนนสาทร)ระยะทาง 0.7 กม. 3. โครงการถนนวิทยุ ระยะทาง 2.1 กม. 4. โครงการรอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ระยะทาง 3.55 กม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : แผนดำเนินการรื้อถอนเสาสายปี 2563 ของกฟน. ระยะทางรวม 10.65 กม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : แผนดำเนินการรื้อถอนเสาสายปี 2563 ของกฟน. ระยะทางรวม 10.65 กม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : แผนดำเนินการรื้อถอนเสาสายปี 2563 ของกฟน. ระยะทางรวม 10.65 กม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/05/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : แผนดำเนินการรื้อถอนเสาสายปี 2563 ของกฟน. ระยะทางรวม 10.65 กม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-29)

40.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-30)

15.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:มีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งแผนและผลการดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดินของ กฟน. ให้ สนย.
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแผนฯ ให้ สนย.
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:พิจารณาแผนฯ ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดการทับซ้อนของโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการตามที่แต่ละหน่วยงานได้จัดส่งแผนฯ ให้ สนย. และเพื่อให้หน่วยงานที่มีโครงการทับซ้อนได้ประสานเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
:55%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4181

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4181

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0997

ตัวชี้วัด : 12. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการบูรณาการแผนการก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพื้นที่ทางเท้า (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย แผน (เล่ม) : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ แผน (เล่ม) : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน (เล่ม))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **