ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร : 10000000-4191

สํานักการโยธา : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

กองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร มีมติให้สถาบันพัฒนาข้าราชกรุงเทพมหานครปรับปรุงโครงสร้างและกำหนดกรอบอัตรากำลัง และเปลี่ยนชื่อ “ศูนน์ฝึกอบรมหนองจอก” เป็น “ศูนย์การเรียนรู้มหานคร”

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ อาคาร 16 และอาคาร 17

เป้าหมายของโครงการ

เสนอประมูลจ้าง เพื่อปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ อาคาร 16 และอาคาร 17

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-24)

90.00

24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา (รอผลการพิจารณาอุทธรณ์)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-19)

90.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-21)

90.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-19)

80.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประมูลจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-20)

80.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประมูลจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-20)

70.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-19)

25.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (รับโอนงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 1907/02088 ลว. 14 พ.ย. 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 2
:ทบทวนแบบรูปรายการ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:ทบทวนประมาณราคา
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือเสนอขอจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:ตั้ง คกก.จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 6
:ตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 7
:จัดทำแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 8
:เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 9
:จัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 10
:เห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 11
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4191

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4191

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **