ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำระบบสารสนเทศการควบคุมอาคาร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอาคาร ระยะที่ 1 และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมอาคาร : 10000000-4200

สํานักการโยธา : (2563)

76.68

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 76.68

นายวีระ คุรุวิจักษณ์ 02 203 2462

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศอาคาร 9 ประเภท พืนที่ 12 เขต ประกอบดัวย เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด

10070000/10070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดทำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศอาคาร 9 ประเภท พืนที่ 12 เขต ประกอบดัวย เขตสาทร เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตห้วยขวาง และเขตบางพลัด

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภทที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงอาคารที่ได้รับการตรวจสอบ และจัดทำระบบข้อมูลอาคารที่ไม่ได้ถูกกฎหมายตรวจสอบและเข้าประเมินความเสี่ยงได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.68 (2020-10-30)

76.68

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการในงวดที่ 3 และ 4 ของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- งานแสกนเอกสารข้อมูลอาคาร ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - มีการขอขยายสัญญาโดยอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการอีก 105 วัน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-09-30)

63.00

30/09/2563 : เบิกเงินงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดส่งข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ติดตัังระบบและทดสอบระบบบริหารจัดการงานควบคุมอาคาร เอกสารสแกนและจัดเก็บลงฐานข้อมูลอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-08-31)

53.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างออกสำรวจอาคารเพื่อออก Building ID และงานสแกน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-29)

50.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างออกสำรวจอาคารเพื่อออก Building ID และงานสแกน

** ปัญหาของโครงการ :เกี่ยวกับสภาวะเชื้อไวรัสโควิค-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-06-26)

48.00

26/06/2563 : ส่งมอบงานงวดที่ 2 เอกสารตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ (Prototype) ของระบบ

** ปัญหาของโครงการ :- เกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-05-31)

46.00

31/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนโครงการ งวดที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.15 (2020-04-28)

45.15

28/4/2563 : อยู่ระหว่างนำเสนอเอกสารตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ (Prototype) ของระบบ

** ปัญหาของโครงการ :- เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-27)

25.00

27/3/2563 : ตรวจรับงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 5,115,000.00 บาท - จัดทำและส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินโครงการ (Project Plan) จำนวน 10 ชุด และบันทึกลงแผ่น DVD จำนวน 5 ชุด - จัดทำและส่งมอบเอกสารสรุปความต้องการ (Requirement Specification) มีเนื้อหาประกอบด้วย สรุปความต้องการจากผู้ใช้งาน และแผนภาพแสดงกระบวนการทำงานของระบบ (Business Flow Diagrma) จำนวน 10 ชุด และบันทึกลงแผ่น DVD จำนวน 5 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-28)

20.00

28/2/2563 : ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 :ลงนามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : ลงนามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
:50%
เริ่มต้น :2019-12-06 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-06 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
:30%
เริ่มต้น :2019-12-06 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-06 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ส่งมอบงานและเบิกเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-12-06 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-06 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4200

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4200

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0987

ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการใช้อาคาร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
48.00

100 / 100
4
63.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **