ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางบอน : 10000000-4201

สํานักการโยธา : (2563)

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

กองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเพิ่มจำนวนสถานีดับเพลิง ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ โดยคำนึงถึงการเข้าถึงจุดเกิดเหตุของรถดับเพลิงให้เร็วที่สุดมาตรฐานสากล การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มจำนวนสถานีดับเพลิงให้สอดคล้องและครอบคลุมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร - เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง 1 แห่งเพื่อให้การบริหารจัดสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-09-24)

20.00

24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-08-19)

20.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-07-21)

15.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อยู่ระหว่างคกก.แบบรูปดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-19)

10.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-05-20)

1.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่โอนงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-04-20)

1.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับโอนงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-03-27)

1.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับโอนงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 1907/00478 ลว. 13 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-03-27
สิ้นสุด :2020-03-27
ขั้นตอน 2
:ทบทวนแบบรูปรายการ
:20%
เริ่มต้น :2020-03-27
สิ้นสุด :2020-03-27
ขั้นตอน 3
:ทบทวนประมาณราคา
:20%
เริ่มต้น :2020-03-27
สิ้นสุด :2020-03-27
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือเสนอขอจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-03-27
สิ้นสุด :2020-03-27
ขั้นตอน 5
:ตั้ง คกก.จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-03-27
สิ้นสุด :2020-03-27
ขั้นตอน 6
:ตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-03-27
สิ้นสุด :2020-03-27
ขั้นตอน 7
:จัดทำแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-27
สิ้นสุด :2020-03-27
ขั้นตอน 8
:เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-27
สิ้นสุด :2020-03-27
ขั้นตอน 9
:จัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2020-03-27
สิ้นสุด :2020-03-27
ขั้นตอน 10
:เห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-03-27
สิ้นสุด :2020-03-27
ขั้นตอน 11
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-03-27
สิ้นสุด :2020-03-27

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4201

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4201

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **