ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงสามเสน : 10000000-4202

สํานักการโยธา : (2563)

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

กองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเพิ่มจำนวนสถานีดับเพลิง ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ โดยคำนึงถึงการเข้าถึงจุดเกิดเหตุของรถดับเพลิงให้เร็วที่สุดมาตรฐานสากล การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาพื้นที่สถานีดับเพลิงสามเสนให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัย (กู้ภัย) และการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (กู้ชีพ) ทั้งทางบกและทางน้ำที่มีความทันสมัยได้มาตรฐาน - เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอาคารต่างๆภายในสถานีดับเพลิง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-09-24)

5.00

24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-08-19)

5.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-07-21)

1.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่โอนงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-06-19)

1.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่โอนงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-05-20)

1.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่โอนงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-04-20)

1.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับโอนงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-04-20
สิ้นสุด :2020-04-20
ขั้นตอน 2
:ทบทวนแบบรูปรายการ
:20%
เริ่มต้น :2020-04-20
สิ้นสุด :2020-04-20
ขั้นตอน 3
:ทบทวนประมาณราคา
:20%
เริ่มต้น :2020-04-20
สิ้นสุด :2020-04-20
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือเสนอขอจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-04-20
สิ้นสุด :2020-04-20
ขั้นตอน 5
:ตั้ง คกก.จัดทำแบบรูป รายงานก่อสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-04-20
สิ้นสุด :2020-04-20
ขั้นตอน 6
:ตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-04-20
สิ้นสุด :2020-04-20
ขั้นตอน 7
:จัดทำแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-20
สิ้นสุด :2020-04-20
ขั้นตอน 8
:เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-20
สิ้นสุด :2020-04-20
ขั้นตอน 9
:จัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2020-04-20
สิ้นสุด :2020-04-20
ขั้นตอน 10
:เห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-04-20
สิ้นสุด :2020-04-20
ขั้นตอน 11
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-04-20
สิ้นสุด :2020-04-20

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4202

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4202

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0956

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **