ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลองในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 : 10000000-4262

สํานักการโยธา : (2564)

12

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 12

นายยงยุทธ บัวดำ 0813997705

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไป-มา

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงสะพานข้ามคลองให้มีสภาพเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงสภาพสะพานข้ามคลอง จำนวน 20 สะพาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-09-02)

12.00

02/09/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงสะพาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-08-19)

12.00

19/08/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงสะพาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-08-04)

11.00

04/08/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงสะพาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-07-05)

11.00

05/07/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงสะพาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-06-21)

11.00

21/06/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงสะพาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-06-04)

11.00

04/06/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงสะพาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-05-19)

11.00

19/05/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-05-05)

11.00

05/05/2564 : ลงนามสัญญาแลัว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-04-20)

11.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-04-05)

11.00

05/04/2564 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-03-19)

7.00

19/03/2564 : อยู่ระหว่างขอยื่นอุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-03-03)

11.00

03/03/2564 : อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-19)

10.00

19/02/2564 : อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-04)

10.00

04/02/2564 : อยู่ระหว่างยื่นขออุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-20)

10.00

20/01/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลอุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2021-01-04)

9.00

04/01/2564 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลอุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-12-21)

9.00

21/12/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลอุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-12-14)

9.00

14/12/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลอุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-18)

8.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลอุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-05)

7.00

5/11/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลอุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาผลอุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติจ้าง + ลงนามสัญญา (อยู่ระหว่างอุทธรณ์การเสนอราคา)
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:บริหารสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:บริหารสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4262

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4262

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1011

ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.12

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
32.50

100 / 100
2
66.54

100 / 100
3
79.12

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **