ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะที่ชายตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา : 10000000-6552

สํานักการโยธา : (2564)

96

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 96

กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง เป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันพลเมืองมีสิทธิเข้าเกี่ยวข้องใช้สอยได้รับประโยชน์ด้วยตนเอง แต่จะใช้สอยคนเดียวมิได้ เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่มีไว้เพื่อบริการสาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน และจัดไว้เพื่อประโยชน์ของราชการ โดยกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันมีการบุกรุกครอบครองพื้นที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ที่สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ ที่ชายตลิ่ง ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากกรุงเทพมหานครยังไม่มีแผนที่ภูมิประเทศแสดงแนวเขตที่ดินสาธารณะ รวมทั้งการปักหลักเขตที่สาธารณะที่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการดูแลรักษาที่ชายตลิ่ง เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร จึงมีจุดประสงค์ที่จะทำการรังวัดตรวจสอบเขตที่ชายตลิ่งสาธารณะ โดยตรวจสอบที่ดินสาธารณะทุกแปลงเพื่อให้ทราบแนวเขตที่ชายตลิ่งที่ถูกต้องและทำการปักหมุดเขตที่สาธารณะให้ชัดเจน

10120000/10120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ได้ข้อมูลเขตที่ดินชายตลิ่งที่ถูกต้องตรงกันของเอกสารทางราชการและในพื้นที่จริง 9.2 เป็นการรักษาที่สาธารณะซึ่งเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

รังวัดตรวจสอบเขตที่ชายตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแบ่งตามพื้นที่เขต ดังนี้ 1. เขตบางพลัด เนื้อที่ชายตลิ่งประมาณ ๔๕ ไร่ ๓ งาน ๒๖ ตารางวา 2. เขตบางซื่อ เนื้อที่ชายตลิ่งประมาณ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา 3. เขตดุสิต เนื้อที่ชายตลิ่งประมาณ ๔ ไร่ ๒ งาน ๖๙ ตารางวา 4. เขตพระนคร เนื้อที่ชายตลิ่งประมาณ ๒ ไร่ ๑ งาน ๖ ตารางวา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-09-15)

96.00

15/09/2564 : ประสานสำนักงานเขตดุสิต เพื่อขอนัดวันทำการรังวัด

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-08-17)

96.00

17/08/2564 : ประสานสำนักงานเขตดุสิต เพื่อขอนัดวันทำการรังวัด

** ปัญหาของโครงการ :ติดสถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-07-13)

96.00

13/07/2564 : ประสานสำนักงานเขตดุสิต เพื่อขอนัดวันทำการรังวัด

** ปัญหาของโครงการ :ติดสถานการณ์ Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-06-15)

96.00

15/06/2564 : ประสานสำนักงานเขตดุสิต เพื่อขอนัดวันทำการรังวัด

** ปัญหาของโครงการ :ติดสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-05-14)

96.00

14/05/2564 : ประสานสำนักงานเขตดุสิต เพื่อขอนัดวันทำการรังวัด

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-04-21)

96.00

21/04/2564 : ประสานสำนักงานเขตดุสิต เพื่อขอนัดวันทำการรังวัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-03-15)

96.00

15/03/2564 : รังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะที่ชายตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา 11 ช่วง - เขตพระนคร 1 ช่วง - เขตบางพลัด 10 ช่วง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-15)

50.00

15/02/2564 : รังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะที่ชายตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา 12 ช่วง - เขตบางซื่อ 1 ช่วง - เขตบางพลัด 11 ช่วง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-22)

20.00

22/01/2564 : นัดวันเพื่อทำการรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะที่ชายตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา 1 ก.พ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-16)

20.00

16/12/2563 : นัดวันเพื่อทำการรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะที่ชายตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

23/11/2563 : - นัดวันเพื่อทำการรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะที่ชายตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-10-26)

20.00

26/10/2563 : - นัดวันเพื่อทำการรังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะที่ชายตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา - จ่ายค่าธรรมเนียมการรังวัดที่สำนักงานที่ดินเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :สำนักงานที่ดินได้กำหนดวันทำการรังวัดให้ในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากสำนักงานที่ดินฯ มีลำดับภารกิจที่จะต้องทำการรังวัดเป็นจำนวนมาก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานสำนักงานที่ดิน เพื่อขอนัดวันทำการรังวัด
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จ่ายค่าธรรมเนียมการรังวัด
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รังวัดตรวจสอบเขตทางสาธารณะ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-6552

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-6552

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1001

ตัวชี้วัด : 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 64.59

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.71

100 / 100
2
47.50

100 / 100
3
59.85

0 / 0
4
64.59

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **