ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ (กสน.) : 11000000-3488

สํานักการระบายน้ำ : (2560)

1

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 1

คุณปาริชาต เปลี่ยนเปรม ,2264

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตกในพื้นที่อยู่บ่อยครั้ง ทั้งท่วมขังในซอยต่างๆ และในถนนสายหลัก ซึ่งในปัจจุบันสำนักการระบายน้ำได้มีการจัดทำระบบติดตามตรวจวัดสภาพน้ำครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ทั้งข้อมูลปริมาณฝน ระดับน้ำ อัตราการไหล และระดับน้ำท่วมบนถนน แต่ยังขาดเครื่องมือประมวลผล วิเคราะห์และสั่งการ สำรหับการจัดการระบายน้ำที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ดังนั้นสำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำแผนหลักการพัฒนาระบบจัดการการระบายน้ำเชิงรุก เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการนำเครื่องมือทีมีอยู่เดิมมาพัฒนาเพิ่มเติมให้ครบสมบูรณ์ มีความทันสมัย สามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับใช้ในการควบคุม ติดตาม คาดการณ์ได้

11080000/11080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดหาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักการระบายน้ำ ซึ่งส่งผลต่อภารกิจด้านการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๒ ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2017-09-19)

1.00

19/9/2560 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อของบประมาณในปี 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2017-08-24)

1.00

24/8/2560 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อของบประมาณในปี 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2017-07-25)

1.00

25/7/2560 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อของบประมาณในปี 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2017-06-23)

1.00

23/6/2560 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อของบประมาณในปี 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2017-05-25)

1.00

25/5/2560 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อของบประมาณในปี 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2017-04-25)

1.00

25/4/2560 :ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อของบประมาณในปี 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2017-03-28)

1.00

28/3/2560 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อของบประมาณในปี 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2017-02-20)

1.00

20/2/2560 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อของบประมาณในปี 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2017-01-24)

1.00

24/1/2560 :ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อของบประมาณในปี 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2016-12-23)

1.00

23/12/2559 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อของบประมาณในปี 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2016-11-23)

1.00

23/11/2559 :ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อของบประมาณในปี 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2016-10-28)

1.00

28/10/2559 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อของบประมาณในปี 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3488

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3488

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0681

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
86.50

100 / 100
3
95.50

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **