ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างแก้มลิงเบญจกิติ (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2562-2563) (ก.วิชาการฯ) : 11000000-3914

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

89.86

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 89.86

นายวิษณุ เจริญ (0816148192)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำได้ใช้ท่อระบายน้ำ คู คลอง และอุโมงค์ระบายน้ำ เป็นระบบหลักในการ ระบายน้ำ แต่ยังไม่เพียงพอต่อการรับมือฝนตกหนักในปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ อากาศส่งผลให้ความเข้มฝนมีมากขึ้น ประกอบกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การซึมผ่านของน้ำฝนลดลง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำนักการระบายน้ำพิจารณาแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ ควรก่อสร้างแก้มลิง เพื่อเป็นพื้นที่หน่วงน้ำหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ โดยสวนเบญจกิติมีความเหมาะสมในการ ดำเนินการ ทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและพื้นที่ในการจัดการน้ำได้ ซึ่งมีความสอดคล้อง กับแผนหลักการแก้ปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (2556 - 2575)

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติให้มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำ 340,000 ลบ.ม. สามารถบริหารจัดการเป็นแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำส่วนเกินและสามารถ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนรัชดาภิเษก ช่วงถนนสุขุมวิท ถึง ถนนพระราม 4 และบริเวณซอยสุขุมวิท 16 เขตคลองเตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.86 (2020-10-21)

89.86

21/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขุดลอกพร้อมขนย้าย - รอติดตั้งเรื่องกลปั๊มน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.30 (2020-09-25)

88.30

25/9/2563 : -อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม -ติดตั้งแผงกันดิน บน - ล่าง -ขุดลอกพร้อมขนย้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.88 (2020-08-25)

86.88

25/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ - อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม - ติดตั้งแผงกันดิน บน - ล่าง - ขุดลอกพร้อมขนย้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.80 (2020-07-24)

84.80

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -- อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม - ติดตั้งแผงกันดิน บน - ล่าง - ขุดลอกพร้อมขนย้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.91 (2020-06-26)

81.91

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม -ติดตั้งแผงกันดิน บน - ล่าง -ขุดลอกพร้อมขนย้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.65 (2020-05-26)

75.65

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รื้อน้ำพุ บริเวณกลางสระน้ำ - อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม - ติดตั้งแผงกันดิน บน - ล่าง - ขุดลอกพร้อมขนย้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.65 (2020-04-29)

72.65

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -รื้อน้ำพุ บริเวณกลางสระน้ำ -อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม -ติดตั้งแผงกันดิน บน - ล่าง -ขุดลอกพร้อมขนย้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.50 (2020-03-27)

66.50

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ - อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : - หล่อเสาเข็มคอนกรีตสี่เหลี่ยมตัน 0.26 x 0.26 x 8.00 ม. แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 1.50 ม. - อยู่ระหว่างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขนาด 1.50 ลบ.ม./วินาที - อยู่ระหว่างดำเนินการงานขุดลอกบึงน้ำสวนเบญจกิติ - อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-30)

60.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ - อยู่ระหว่างเตรียมงานตอกเสาเข็ม - อยู่ระหว่างวางท่อขนส่งน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-27)

60.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ - อยู่ระหว่างเตรียมงานตอกเสาเข็ม - อยู่ระหว่างวางท่อขนส่งน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-27)

60.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ - อยู่ระหว่างเตรียมงานตอกเสาเข็ม - อยู่ระหว่างวางท่อขนส่งน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-28)

60.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เตรียมงานก่อสร้าง - อยู่ระหว่างหล่อเสาเข็มคอนกรีตสี่เหลี่ยม ขนาด 0.26 x 0.26 x 8.00 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3914

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3914

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0800

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างพื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและน้ำหลากหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (ผลผลิต) (สพน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88.3000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
66.50

100 / 100
3
81.91

100 / 100
4
88.30

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **