ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก (สำหรับ NH3 N ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมม/ลิตร) (กรบ.) : 11000000-3937

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

ฝ่ายไพศาล ธรรมโชติ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ไนโตรเจนทั้งหมดที่อยู่ในรูปแอมโมเนีย และแอมโมเนียไอออน ถ้าค่า NH3 N สูงแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นนั้นมีความสกปรกสูง เนื่องจากจะส่งผล ในการกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียและพืชน้ำเกินขีดจำกัด ทำให้เกิดปัญหาน้ำขุ่น มีกลิ่น และมีสีโดยน้ำทีทมีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์จะต้องมีค่า NH3 N ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

11110000/11110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ไนโตรเจนทั้งหมดที่อยู่ในรูปแอมโมเนีย และแอมโมเนียไอออน ถ้าค่า NH3 N สูงแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นนั้นมีความสกปรกสูง เนื่องจากจะส่งผล ในการกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียและพืชน้ำเกินขีดจำกัด ทำให้เกิดปัญหาน้ำขุ่น มีกลิ่น และมีสีโดยน้ำทีทมีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์จะต้องมีค่า NH3 N ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4

เป้าหมายของโครงการ

คลองบางออ้อ คลองบางสะแก คลองบางยี่ขัน คลองบางบำหรุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-09-21)

80.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-25)

75.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-08)

75.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-21)

75.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-23)

75.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-23)

75.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-24)

75.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-01-22)

75.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-12-16)

75.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-11-26)

75.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-10-29)

75.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการขุดลอกคลอง
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3937

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3937

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0809

ตัวชี้วัด : คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 40.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 55.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
42.90

100 / 100
2
49.10

100 / 100
3
56.10

100 / 100
4
55.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **