ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และสถานีสุบน้ำคลองมหาศร จากบริเวณคลองบางไผ่ ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2565) : 11000000-3940

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

65.11

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.11

คุณรุ่งโรจน์ รัตนเกษร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คลองมหาศร เป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่าง คลองบางๆผ่และคลองภาษีเจริญ มีทิศทางในแนวเหนือ - ใต้ ความกว้างประมาณ 10-15 เมตร ปัจจุบันมีสภาพคื้นเขินมีสะพานต่างๆ กีดขวางทางน้ำ และมีบ้านเรือนนของประชาชนรุกล้ำคลองดังกล่าว ประกอบกับได้เกิดปัญหาอุทกภัยร้ายแรงในหลายจังหวัด และกรุงเทพมหานครมีทำเลที่ตั้งที่จำเป็นต้องให้มวลน้ำทางตอนบนประเทศไหลผ่านกรุงเทพมหาคนร โดยเฉพาะดด้านฝั่งธนบุรี ประมาณ 75 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หีรือประมาณ 6.50 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและทะเลต่อไป ซึ่งต้องใช้คลองมหาศรเป็นทางระบายน้ำหลากและระบายน้ำฝนในพื้นที่ จำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. จากบริเวณคลองบางไผ่ ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญเพื่อรองรับมวลน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ ใฟ้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ไขปัญหาข้างต้ร

11110000/11110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 3.1.2 ป้งอกันการกัดเซาะตลิ่งริมคลองมหาศร 3.1.3 เพื่อป้องกันการรุกล้ำคลองบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์และใต้ทางพิเศษ๕รีรัชรวมึงะื้นที่ใกล้เคียง

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(สมอยึดด้านหลัง) ตามแบบเลขที่ RB.151605-04 ความยาวประมาณ 11,780 เมตร 3.2.1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมดาดท้องคลอง ตามแบบเลขที่ AB.14004.5-01 ความยาวประมาณ 1,020 เมตร 3.2.3 ก่อสร้างสะพานเหล็กคนเดินข้ามคลองตามแบบเลขที่ SB.3/1 จำนวน 20 แห่ง 3.2.4 ติดตั้งราวเหล็กกันตกริมเขื่อน ตามแบบเลขที่ R.15/1 ความยาวประมาณ 12,800 เมตร 3.2.5 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบเลขที่ S.3 จำนวน 256 แห่ง 3.2.6 ก่อสร้างสถานีสุบน้ำขนาดอัตราการสูบ 12 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง 3.2.7 ก่อสร้างดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ใต้สะพาน จำนวน 10 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.11 (2020-09-28)

65.11

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.48 (2020-08-25)

64.48

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-07-30)

63.00

30/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.50 (2020-06-24)

61.50

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.86 (2020-04-24)

58.86

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-03-23)

57.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.50 (2020-02-25)

55.50

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-24)

55.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-23)

55.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-25)

50.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-16)

45.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-26)

45.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-10-29)

45.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3940

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3940

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0808

ตัวชี้วัด : จำนวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ และปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ (ผลลัพท์) (กรบ.)

ค่าเป้าหมาย คลอง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ คลอง : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **