ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน (สจน.) : 11000000-3979

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน 2324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียเพื่อบรรเทามลภาวะทางน้ำในคูคลองโดยการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงควบคุมคุณภาพน้ำรวมที่เปิดดำเนินการแล้ว 8 แห่ง สามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละ 1,112,000 ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 42 ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของกรุงเทพมหานคร และมีโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมการศึกษาออกแบบและก่อสร้างอีก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย โครงการบำบัดน้ำเสียธนบุรีและโครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอนเป็นโครงการที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ได้มีการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2542 และกำหนดไว้ในแผนแม่บทการจัดการตะกอนน้ำเสียและการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองทางฝั่งตะวันออก โดยให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 63 ตารางกิโลเมตร ใน 4 พื้นที่เขตการปกครอง คือ พื้นที่เขตประเวศและบางส่วนของพื้นที่เขตสวนหลวง พระโขนงและบางนา เพื่อขยายการให้บริการบำบัดน้ำเสียและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในบริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียประมาณ 135,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่ตั้งโรงบำบัดน้ำเสียอยู่บริเวณบึงหนองบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียหนองบอนบรรลุผลสำเร็จ จึงต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียและสำรวจออกแบบรายละเอียด ตลอดจนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมต่อไ

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองต่างๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เช่น คลองมะขามเทศ คลองปักหลัก คลองปลัดเปรียง คลองอาจารย์พร คลองจระเข้ คลองสิงโต คลองบ้านนา คลองตาช้าง และคลองขันแตก ในพื้นที่เขตสวนหลวง ประเวศ พระโขนง และบางนา

เป้าหมายของโครงการ

- สำรวจ ออกแบบรายละเอียดโครงการในพื้นที่บริการโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอนขนาด 63 ตารางกิโลเมตร ขนาดบำบัดน้ำเสียประมาณ 135,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน - ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบรวบรวมน้ำเสียตามแบบรายละเอียดและทดสอบเดินระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-09-15)

15.00

15/09/2563 : กำลังดำเนินการของบประมาณจากกองทุนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มั

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-08-31)

15.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขอเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.).

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-07-30)

15.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.).

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-23)

15.00

23/06/2563 - รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบในหลักการแล้ว - อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.).

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-28)

15.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.). โดยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-28)

15.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-27)

15.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-20)

15.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.)

** ปัญหาของโครงการ :แหล่งงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :แหล่งงบประมาณ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 :เตรียมการขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-23)

15.00

23/10/2562 : จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเสร็จ และเตรียมการขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาที่ปรึกษา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3979

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3979

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0816

ตัวชี้วัด : ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (สจน)

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **