ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมทุนและลงทุนดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย (สจน.) : 11000000-3980

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน 2324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีจำนวนคลอง 1,165 สาย มีความยาวรวม 2,272 กิโลเมตร มีการเฝ้าระวังติดตามและตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำ พบว่า โดยในปี พ.ศ.2554 ค่า DO มีค่า 1.6 มิลลิกรัม/ลิตร ค่า BOD มีค่า 11 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ทางกรุงเทพมหานครมีมาตรการแก้ไขโดยการก่อสร้างตามแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานครเป็นแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักระบายน้ำและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ในปี พ.ศ.2554 ได้เสนอแนะให้มีการแบ่งพื้นที่การดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียออกเป็น 27 พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งไม่ได้งบประมาณจากรัฐบาล ทำให้โครงการบำบัดน้ำเสียเกิดความล่าช้า โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตยก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เช่น สุขุมวิท เป็นต้น โดยเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตของภาคธุรกิจ มีที่อยู่อาศัย ห้างร้าน สถานประกอบการจำนวน ซึ่งหากน้ำดังกล่าวไม่ผ่านการบำบัดก่อนระบายสู่แหล่งน้ำ จะส่งผลกระทบต่อความเน่าเสียในคูคลองของกรุงเทพมหานคร รัฐบาลให้ความสำคัญของโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมาก จึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ในด้านของการจัดการน้ำเสีย มีจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย บึงหนองบอน ธนบุรี และโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียเคหะชุมชนร่มเกล้า แต่ด้วยข้อจำกัดของกรุงเทพมหานครที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน จึงเกิดเป็นโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินการโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตยนี้ขึ้น

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินการโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย - เพื่อศึกษาแนวทางในการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- ที่ปรึกษามีการวิเคราะห์ จัดทำแนวทางรวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย - ได้แนวทางในดำเนินการในลักษณะโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุน ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 เพื่อนำไปใช้กับโครงการอื่นๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-09-15)

15.00

15/09/2563 : กำลังดำเนินการของบประมาณจากกองทุนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-08-31)

15.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขอเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.).

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-07-30)

15.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.).

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-29)

15.00

29/6/2563 : - รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบในหลักการแล้ว - อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.).

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-28)

15.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.). โดยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-28)

15.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-27)

15.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-20)

15.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (สคร.)

** ปัญหาของโครงการ :แหล่งงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :แหล่งงบประมาณ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-19)

15.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-23)

15.00

23/10/2562 : จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเสร็จ และเตรียมการขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาที่ปรึกษา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3980

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3980

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0816

ตัวชี้วัด : ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (สจน)

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **