ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประเมินคุณภาพน้ำและจัดลำดับความสำคัญของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการฟื้นฟู 1(สจน) : 11000000-4032

สํานักการระบายน้ำ

18.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 18.00

จันทนา ริรัตนพงษ์ 2326

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

.......สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ตระหนักในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จึงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์เป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งยังมีการเพิ่มจำนวนจุดเก็บตัวอย่างน้ำจากเดิม 300 จุด ในปี 2560 เป็น 315 จุด ในปี 2564 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสาเหตุมลพิษทางน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้ปัญหามลพิษทางน้ำ ทวีความรุนแรง โดยทำการวิเคราะห์ค่าความสกปรกในรูปของบีโอดี (BOD) ซึ่งเป็นค่าที่จุลินทรีย์นำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ หรือค่าที่บ่งชี้ถึงความสกปรกของแหล่งน้ำนั่นเอง หากค่าบีโอดีสูง แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีความเสื่อมโทรม ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้ำ และไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดลำดับความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูเร่งด่วน 2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อสำรวจจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองให้ครอบคลุมทั่วทุกเขตของกรุงเทพมหานคร ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

................จัดลำดับค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีในแหล่งน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 310 จุด เป็นประจำทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-23)

18.00

23/12/2562 : คุณภาพน้ำน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 1.คลองนาซอง ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์) ดินแดง 69 2. คลองหนองปรือ สวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบัง ลาดกระบัง 66 3. คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย 63 4. คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน 63 5. คลองนาซอง ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง) ดินแดง 59 6. คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน 58 7. คลองลาดยาว ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร 55 8. คลองเตย ปตร. คลองเตย คลองเตย 54 9. คลองจรเข้ ถ.วัชรพล(ร้านไก่ย่างจักราช)ใต้ทางด่วน บางเขน 54 10. คลองไผ่สิงโต ข้างโรงงานยาสูบ คลองเตย 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-27)

8.00

27/11/2562 : จุดตรวจวิเคราะห์ที่มีค่าความสกปรกสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือน ตุลาคม 2562 1.คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย 70 2.คลองเตย อาคารทวิช คลองเตย 70 3.คลองไผ่สิงโต ข้างโรงงานยาสูบ คลองเตย 67 4.คลองมะนาว ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3 ยานนาวา 67 5.คลองตัน ปตร. คลองตัน วัฒนา 61 6.คลองหัวลำโพง หน้าเขตคลองเตย คลองเตย 58 7.คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน 58 8.คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน 54 9.คลองลาดยาว ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร 46 10.คลองสองห้อง ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61 ประเวศ 43

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำและประมวลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองให้ครอบคลุมทั่วทุกเขตของกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองในเขตที่ยังไม่มีการเก็บตัวอย่างเพื่อความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:เก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวิเคราะห์และจัดลำดับข้อมูลคุณภาพน้ำที่มีค่าความสกปรกสูงไปหาความสกปรกน้อย ทั้ง 310 จุด
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลและเผยแพร่ผลการจัดอันดับในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานครทุก 6 เดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4032

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4032

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0806

ตัวชี้วัด : จุดตรวจวัดของน้าคลองและแม่น้าเจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น (สจน.)

ค่าเป้าหมาย จำนวนจุด : 310.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนจุด : 310.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนจุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
310.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **