ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประเมินคุณภาพน้ำและจัดลำดับความสำคัญของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการฟื้นฟู 1(สจน) : 11000000-4032

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

จันทนา ริรัตนพงษ์ 2326

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

.......สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ตระหนักในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จึงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์เป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งยังมีการเพิ่มจำนวนจุดเก็บตัวอย่างน้ำจากเดิม 300 จุด ในปี 2560 เป็น 315 จุด ในปี 2564 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสาเหตุมลพิษทางน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้ปัญหามลพิษทางน้ำ ทวีความรุนแรง โดยทำการวิเคราะห์ค่าความสกปรกในรูปของบีโอดี (BOD) ซึ่งเป็นค่าที่จุลินทรีย์นำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ หรือค่าที่บ่งชี้ถึงความสกปรกของแหล่งน้ำนั่นเอง หากค่าบีโอดีสูง แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีความเสื่อมโทรม ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้ำ และไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดลำดับความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูเร่งด่วน 2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อสำรวจจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองให้ครอบคลุมทั่วทุกเขตของกรุงเทพมหานคร ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนมากที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

................จัดลำดับค่าความสกปรกในรูปของบีโอดีในแหล่งน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 310 จุด เป็นประจำทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำเดือนกันยายน 2563 1. คลองบางน้ำชน ถนนพระเจ้าตากสิน ธนบุรี BOD 77 2. คลองจรเข้ ถ.วัชรพล(ร้านไก่ย่างจักราช)ใต้ทางด่วน บางเขน BOD 77 3. คลองบางไส้ไก่ ถนนตากสิน ธนบุรี BOD 71 4. คลองบางปะกอก ถนนราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ BOD 68 5. คลองบางปะกอก ถนนสุขสวัสดิ์ ราษฎร์บูรณะ BOD 65 6. คลองมะนาว ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3 ยานนาวา BOD 57 7. คลองวัดอนงค์ หน้าวัดอนงค์ คลองสาน BOD 51 8. คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD 49 9. คลองเตย อาคารทวิช คลองเตย BOD 49 10. คลองสมเด็จเจ้าพระยา หน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน BOD 47 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-09-15)

88.00

15/9/2563 : ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 1.คลองบางไส้ไก่ ถนนตากสิน ธนบุรี BOD 73 2.คลองบางน้ำชน ถนนพระเจ้าตากสิน ธนบุรี BOD 68 3.คลองเคล็ด ถ.อุดมสุข พระโขนง BOD 63 4.คลองบางนา หน้ากรมอุตุนิยมวิทยา (ถนนสุขุมวิท) บางนา BOD 56 5.คลองนาซอง ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์) ดินแดง BOD 55 6.คลองบางสะแก ถนนเทอดไทย ซอย 33 (วัดบางสะแกใน) ธนบุรี BOD 48 7.คลองวัดอนงค์ หน้าวัดอนงค์ คลองสาน BOD 45 8.คลองบางนา สะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์) บางนา BOD 44 9.คลองบางสะแก ถนนเทอดไทย (สะพานเทศบาล 11) ธนบุรี BOD 44 10.คลองหัวหมาก ถ.อ่อนนุช สวนหลวง BOD 44

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/8/2563 : คุณภาพน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 1. คลองบางไส้ไก่ ถนนตากสิน เขตธนบุรี BOD 71 2. คลองเตย อาคารทวิช เขตคลองเตย BOD 70 3. คลองสองห้อง หน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย) เขตประเวศ BOD 66 4. คลองนาซอง ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์) เขตดินแดง BOD 56 5. คลองสองห้อง ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61 เขตประเวศ BOD 55 6. คลองนาซอง ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง) เขตดินแดง BOD 54 7. คลองตัน ปตร. คลองตัน เขตวัฒนา BOD 53 8. คลองบางไส้ไก่ ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี BOD 52 9. คลองวัดอนงค์ หน้าวัดอนงค์ เขตคลองสาน BOD 48 10. คลองบางจาก พุทธมณฑลสาย 2 (โรงสูบน้ำบางจาก) เขตบางแค BOD 46

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-07-24)

72.00

24/7/2563 : คุณภาพน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 1. คลองบางน้ำชน ถนนพระเจ้าตากสิน ธนบุรี 65 2. คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน 57 3. คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย 56 4. คลองสวนหลวง(บางคอแหลม) ปตร.สวนหลวง ถ.เจริญกรุง 76 บางคอแหลม 56 5. คลองเตย อาคารทวิช คลองเตย 53 6. คลองพลับพลา หลังหมู่บ้านพลับพลา ฝั่ง สน.วังทองหลาง วังทองหลาง 47 7. คลองเตย ปตร. คลองเตย คลองเตย 45 8. คลองช่องนนทรี ก่อนแยกสาทร สาทร 43 9. คลองช่องนนทรี แยกถนนจันทร์ ยานนาวา 41 10. คลองกรวย ซ. เจริญกรุง 71 บางคอแหลม 41

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-06-24)

64.00

24/6/2563 : คุณภาพน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 1. คลองลำชวดเตย ติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วรีย์เฮ้าส์ ลาดกระบัง BOD 51 2. คลองสองห้อง ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61 ประเวศ BOD 49 3. คลองสองห้อง หน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย) ประเวศ BOD 47 4. คลองกุ่ม หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28) บึงกุ่ม BOD 45 5. คลองบางไส้ไก่ ถนนตากสิน ธนบุรี BOD 42 6. คลองบุปผาราม สน.บุปผาราม ธนบุรี BOD 42 7. คลองบางน้ำชน ถนนพระเจ้าตากสิน ธนบุรี BOD 39 8. คลองหัวลำโพง หน้าเขตคลองเตย คลองเตย BOD 38 9. คลองเตย ปตร. คลองเตย คลองเตย BOD 36 10. คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD 35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-05-21)

56.00

21/5/2563 : คุณภาพน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนเมษายน 2563 1.คลองสองห้อง ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61 ประเวศ BOD 59 2.คลองจรเข้ ถ.วัชรพล(ร้านไก่ย่างจักราช)ใต้ทางด่วน บางเขน BOD 55 3.คลองนาซอง ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง) ดินแดง BOD 54 4.คลองหนองปรือ สวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบัง ลาดกระบัง BOD 53 5.คลองบัว(บางเขน) ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5 บางเขน BOD 53 6.คลองสองห้อง หน้าโรงขยะอ่อนนุช (สถานีย่อยขยะมูลฝอย) ประเวศ BOD 50 7.คลองนาซอง ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์) ดินแดง BOD 49 8.คลองลำชวดเตย ติดถนนฉลองกรุง ใกล้ ม.วรีย์เฮ้าส์ ลาดกระบัง BOD 49 9.คลองหลอแหล ซ.รามคำแหง 162 ตลาดซีรอ สะพานสูง BOD 44 10.คลองกุ่ม หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28) บึงกุ่ม BOD 43

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-04-23)

48.00

23/4/2563 : คุณภาพน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมีนาคม 2563 1.คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD 74 2.คลองเตย อาคารทวิช คลองเตย BOD 72 3.คลองมะนาว ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3 ยานนาวา BOD 65 4.คลองสองห้อง ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61 ประเวศ BOD 59 5.คลองช่องนนทรี ตัดถนนสุรวงศ์ บางรัก BOD 57 6.คลองช่องนนทรี ตัดถนนสีลม บางรัก BOD 53 7.คลองหัวลำโพง หน้าเขตคลองเตย คลองเตย BOD 47 8.คลองเตย ปตร. คลองเตย คลองเตย BOD 45 9.คลองห้วยขวาง ชุมชนห้วยขวาง ดินแดง BOD 44 10.คลองห้วยขวาง ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ดินแดง BOD 40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : คุณภาพน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1. คลองสมคิด ซอยสมคิด ข้างลานจอดรถเซ็ลทรัลชิดลม ปทุมวัน BOD 102 2. คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย BOD 70 3. คลองเตย อาคารทวิช คลองเตย BOD 70 4. คลองไผ่สิงโต ข้างโรงงานยาสูบคลองเตย BOD 67 5. คลองมะนาว ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3 ยานนาวา BOD 67 6. คลองตัน ปตร. คลองตัน วัฒนา BOD 61 7. คลองหัวลำโพง หน้าเขตคลองเตย คลองเตย BOD 58 8. คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน BOD 58 9. คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน BOD 54 10 คลองลาดยาว ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร BOD 46

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-02-28)

32.00

28/2/2563 : คุณภาพน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนมกราคม 2563 1. คลองนาซอง ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์) ดินแดง BOD 71 2. คลองจรเข้ ถ.วัชรพล(ร้านไก่ย่างจักราช)ใต้ทางด่วน บางเขน BOD 62 3. คลองบัว(บางเขน) ร.ร.บ้านคลองบัว ถ.สุขาภิบาล5 บางเขน BOD 52 4. คลองนาซอง ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง) ดินแดง BOD 52 5. คลองกุ่ม หมู่บ้านสหกรณ์ (ซ.28) บึงกุ่ม BOD 49 6. คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน BOD 48 7. คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน BOD 48 8. คลองไผ่สิงโต ข้างโรงงานยาสูบ คลองเตย BOD 40 9. คลองตาป่วน หลังป้อมตำรวจ ตรงข้ามคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา วังทองหลาง BOD 39 10. คลองบางนา สะพานบางนา (ถนนศรีนครินทร์) บางนา BOD 39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-01-28)

24.00

28/1/2563 : คุณภาพน้ำน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนธันวาคม 2562 1.คลองหนองปรือ สวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบัง ลาดกระบัง 72 2.คลองช่องนนทรี ตัดถนนสุรวงศ์ บางรัก ช่องนนทรี 64 3.คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน 54 4.คลองช่องนนทรี ตัดถนนสีลม บางรัก 48 5.คลองวัดดอน ซ. เจริญกรุง 57 สาทร 47 6.คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน 42 7.คลองจรเข้ ถ.วัชรพล(ร้านไก่ย่างจักราช)ใต้ทางด่วน บางเขน 39 8.คลองช่องนนทรี แยกถนนจันทร์ ยานนาวา 38 9.คลองนาซอง ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์) ดินแดง 37 10.คลองบัวลอย ถ.ลาดกระบัง ใกล้ซอย 22 ลาดกระบัง 36

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-23)

18.00

23/12/2562 : คุณภาพน้ำน้ำคลองที่ความสกปรกสูงสุด 10 อันดับ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 1.คลองนาซอง ถนนประชาสงเคราะห์ (ซอยพาณิชจำนงค์) ดินแดง 69 2. คลองหนองปรือ สวนพระนคร ใกล้สำนักงานเขตลาดกระบัง ลาดกระบัง 66 3. คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย 63 4. คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน 63 5. คลองนาซอง ถนนพระราม 9 (สถานีสูบน้ำนาซอง) ดินแดง 59 6. คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน 58 7. คลองลาดยาว ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร 55 8. คลองเตย ปตร. คลองเตย คลองเตย 54 9. คลองจรเข้ ถ.วัชรพล(ร้านไก่ย่างจักราช)ใต้ทางด่วน บางเขน 54 10. คลองไผ่สิงโต ข้างโรงงานยาสูบ คลองเตย 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-27)

8.00

27/11/2562 : จุดตรวจวิเคราะห์ที่มีค่าความสกปรกสูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือน ตุลาคม 2562 1.คลองไผ่สิงโต ตลาดคลองเตย คลองเตย 70 2.คลองเตย อาคารทวิช คลองเตย 70 3.คลองไผ่สิงโต ข้างโรงงานยาสูบ คลองเตย 67 4.คลองมะนาว ปตร.คลองมะนาว ถ.พระราม3 ยานนาวา 67 5.คลองตัน ปตร. คลองตัน วัฒนา 61 6.คลองหัวลำโพง หน้าเขตคลองเตย คลองเตย 58 7.คลองสวนหลวง ถนนพระราม 1 (แยกเจริญผล) ปทุมวัน 58 8.คลองสวนหลวง ถนนเจริญเมือง ปทุมวัน 54 9.คลองลาดยาว ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร 46 10.คลองสองห้อง ถ.อ่อนนุช ใกล้ซอย 61 ประเวศ 43

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำและประมวลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองให้ครอบคลุมทั่วทุกเขตของกรุงเทพมหานคร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองในเขตที่ยังไม่มีการเก็บตัวอย่างเพื่อความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวิเคราะห์และจัดลำดับข้อมูลคุณภาพน้ำที่มีค่าความสกปรกสูงไปหาความสกปรกน้อย ทั้ง 310 จุด
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลและเผยแพร่ผลการจัดอันดับในเว็บไซต์หนังสือเวียนกรุงเทพมหานครทุก 6 เดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4032

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4032

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0806

ตัวชี้วัด : จุดตรวจวัดของน้าคลองและแม่น้าเจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น (สจน.)

ค่าเป้าหมาย จำนวนจุด : 305

ผลงานที่ทำได้ จำนวนจุด : 310

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนจุด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
310.00

100 / 100
2
310.00

100 / 100
3
310.00

100 / 100
4
310.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **