ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 (สก.สนน.) : 11000000-4043

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวชลินรัตน์ แสงสายัณห์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้กองบัญชีตรวจสอบความถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดและจะทำการประเมินผลความสำเร็จในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงาน

11010000/11010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานสามารถจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-25)

100.00

25/12/2562 : จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-11-28)

95.00

28/11/2562 : จัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอกองบัญชีและกสพ. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : รอข้อมูลทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่พัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่บัญชี ได้รับเอกสารประกอบการทำบัญชีในสิ้นปีล่าช้า 2 เจ้าหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 3. ได้รับข้อมูลทางทรัพย์สินล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4043

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4043

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0795

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สก.สนน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 3

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **