ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี (กคจ.) : 11000000-4068

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนิยม วิพัทนะพร (022454633)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่องรวมถึงรูปแบบการใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเดิมไม่สามารถรองรับได้ จึงก่อให้ปัญหาน้ำท่วมทวีความรุนแรงขึ้น

11060000/11060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามจุดติดตั้งต่างๆ ให้มีความพร้อมในการเร่งระบายน้ำท่วมขังเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2 เพื่อตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันที่ติดตั้งตามจุดต่างๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามเป้าหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-29)

100.00

29/6/2563 : การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ แล้วเสร็จ จำนวน 270 จุด จากเป้าหมาย จำนวน 270 จุด และรายงานการติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำฯ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.04 (2020-05-27)

77.04

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้ง ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ ตามแผนการติดตามและตรวจสอบประจำปี แล้วเสร็จ จำนวน 220 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.78 (2020-04-28)

62.78

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้ง ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ ตามแผนการติดตั้ง และตรวจสอบประจำปี แล้วเสร็จ จำนวน 165 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.52 (2020-03-26)

48.52

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ ตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี แล้วเสร็จ จำนวน 110 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.96 (2020-02-26)

32.96

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้ง ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ตามแผนการติดตั้ง และตรวจสอบประจำปี แล้วเสร็จ จำนวน 50 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล สำหรับการติดตั้ง ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ ตามแผนการติดตั้ง และตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกล สำหรับการติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

2019-12-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ ตามแผนการติดตั้งและตรวจสอบประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขตโดยสำรวจความต้องการจากสำนักงานเขตต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนและจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักรกล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4068

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4068

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0810

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (กคจ./กรท./กสน./สก.สนน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.73

100 / 100
2
73.23

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **