ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” (best service) (สคน) : 11000000-4100

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเดชชาติ ภักดีพันธุ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ย่านคลองบางหลวง หรือ คลองบางกอกใหญ่ เป็นย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำที่มีความเป็นมาและมีพัฒนาการมาจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีนก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ พื่อให้การพัฒนาคลองบางหลวงของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจวิทยาการของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของประเทศ มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง รวมทั้งยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคลองบางหลวง จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการแปลงนโยบายไปสู่แผนงานปฏิบัติเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยเฉพาะงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคมและขนส่ง ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมภายในย่าน สร้างทางเลือกในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

11090000/11090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อบริหารจัดการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่ให้ลดน้อยลง -เพื่อกำจัดอุปสรรคที่เกิดจากส่งกีดขวางเส้นทางเดินเรือใต้น้ำตามเส้นทางเดินเรือคลองบางกอกใหญ่ -เพื่อบูรณาการการดำเนินการควบคุมระดับน้ำสำหรับการเดินเรือภายในคลองบางกอกใหญ่ และการป้องกันน้ำท่วม ร่วมกันระหว่างสำนักการระบายน้ำและสำนักการจราจรและขนส่ง

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจร และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในย่านคลองบางกอกใหญ่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ประชุมสรุปโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเก็ยขยะและอุปสรรคกีดขวางทางน้ำ ประชุมสรุปผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-07-29)

86.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เก็บขยะในคลองสายหลักและคลองสายย่อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-06-30)

77.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะในคลองสายหลักและสายย่อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-31)

68.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะในคลองย่อยและคลองซอยต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-04-30)

59.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะ สิ่งกีดขวาง ในคลองย่อยและคลองสายหลัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะในคลองย่อยคลองซอยของคลองบางกอกใหญ่

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-25)

41.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะในคลองสายหลักและคลองสายย่อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-30)

32.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะและติดตั้งตาข่ายดักขยะ ในคลองซอยที่เชื่อมต่อกับบางกอกใหญ่ โดยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 28 คลอง เขตธนบุรี จำนวน 6 คลอง และภาษีเจริญ จำนวน 4 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-12-25)

23.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการเดินเรือสัญจรในคลองบางกอกใหญ่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สจส. สวพ. สนข. ผู้ประะกอบการ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ห้องประชุม ชีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-12-24)

9.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ประชุมคณะกรรมการ ล้อ ราง เรือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-29)

7.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจเส้นทางการเดินเรือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจเส้นทางเดินเรือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจเส้นทางเดินเรือและระยะเวลาในการเดินเรือ รวมทั้งถ่ายภาพสภาพคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบันก่อนดำเนินการ (อดีต) (กรบ.สนน.)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงานตามแผนการบูรณาการบริหารจัดการขยะและวัชพืช
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเดินเรือภายในคลองบางกอกใหญ่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินงานตามแผนการบูรณาการบริหารจัดการการเดินเรือ
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ประชุมคณะทำงานฯ และผู้บริหารสำนักการระบายน้ำเพื่อติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4100

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4100

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0790

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (สคน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **