ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากรช่วงที 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ (ต่อเนื่อง) (งบปี 2563-2565) (กรบ) : 11000000-4106

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

สมพล วาทิสุนทร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากรช่วงที 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์มีจุดเรืมต้นเชื่อมต่อกับคลองผดุงกรุงเกษมในพื้่นที่เขตดุสิตโดบผ่านพื้นที่เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมืองลงสุ่เม่น้ำเจ้าพระยาที่ อ.บางปะอิน

11110000/11110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นคลองระบายน้ำสายหลักรองรัลการระบายน้ำในพื้นที 5 เขต ปัจจุบันคลองเปรมประชากรมีสภาพตื้นเขินมีบ้านรุกล้ำแนวลำนำเป็นจำนวนมากทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประขากรความยาวประมาณ11700 เมตร ่ก่อสร้างเขื่น ค.ส.ล. คลองแยกความยาวประมาณ 400 เมตร งานระบบท่ีอรวบรวมน้ำเสีย ความยาวประมาณ 12000 เมตร ติดตั้งราวกันตก ความยาวประมาณ 12400 เมตร ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 248 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-09-28)

40.00

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-25)

40.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-30)

40.00

30/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-24)

35.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-26)

35.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่ม่ี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-23)

30.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-22)

10.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-16)

10.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-01)

10.00

1/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-01-15
สิ้นสุด :2020-01-15
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-03-15
สิ้นสุด :2020-03-15
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-03-31
สิ้นสุด :2020-03-31

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4106

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4106

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0808

ตัวชี้วัด : จำนวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ และปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ (ผลลัพท์) (กรบ.)

ค่าเป้าหมาย คลอง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ คลอง : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คลอง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **