ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (กรท.) : 11000000-4108

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

99.99

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 99.99

นายบุญยืน คุณเจริญ, 0956291629

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณคลองขุนจันทร์ ด้านถนนบรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

11100000/11100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

เป้าหมายของโครงการ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-09-25)

99.99

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-08-25)

99.99

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.19 (2020-07-23)

97.19

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติขยายอายุสัญญาและแก้ไขสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :- ฝาท่อระบายน้ำถูกแอสฟัลต์ปิดทับ - เส้นทางที่ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำของสำนักการระบายน้ำซ้ำซ้อนกับเส้นทางล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :- ฝาท่อระบายน้ำถูกแอสฟัลต์ปิดทับ - เส้นทางที่ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำของสำนักการระบายน้ำซ้ำซ้อนกับเส้นทางล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำของสำนักงานเขต

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.19 (2020-06-23)

97.19

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนล้างท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.24 (2020-05-25)

87.24

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนล้างท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-23)

75.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนล้างท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.20 (2020-03-20)

60.20

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนล้างท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ - ลงนามในสัญญา วันที่ 19 ก.พ. 63 - เริ่มดำเนินการ วันที่ 20 ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-30)

50.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อนุมัติถึงเปิดซอง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4108

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4108

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0810

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (กคจ./กรท./กสน./สก.สนน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.73

100 / 100
2
73.23

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **