ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์แนะนำสำนักการระบายน้ำ (กสน.) : 11000000-4121

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณสุริยัน สุภาพึ่ง โทร.089 793 3165

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กองสารสนเทศระบายน้ำได้ดำเนินการจัดทำงาน จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์แนะนำสำนักการระบายน้ำเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินโครงการต่างๆ ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้านการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงาน ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงผสานการทำงานร่วมกันในทุกมิติ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำเสียของกรุงเทพมหานครอย่างบูรณาการ และร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

11080000/11080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่ การบริหารจัดการน้ำของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล กิจกรรม การดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของสำนักการระบายน้ำ ๒.๓ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแก่ประชาชน และให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำเสีย พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ๒.๔ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินโครงการต่างๆ ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้านการบริหารจัดการน้ำของสำนักการระบายน้ำ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-29)

100.00

29/06/2563 : การดำเนินงานจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์แนะนำสำนักการระบายน้ำ แล้วเสร็จ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-27)

85.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำกราฟฟิค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-04-30)

78.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตัดต่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-03-27)

72.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขบท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-27)

70.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเขียนบท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-31)

60.00

31/1/2563 : จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว (บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่าง TOR
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินงานตาม
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4121

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4121

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0810

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (กคจ./กรท./กสน./สก.สนน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.73

100 / 100
2
73.23

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **