ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศึกษาดูงานบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (กสน.) : 11000000-4125

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณพัชรี ภมรพล โทร. 081 363 0482

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ได้บรรจุแผนการพัฒนาบุคลากร ในด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีเป้าหมายกำหนดให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมีขีดสมรรถนะสูง สามารถรองรับภารกิจที่ท้าทายของกรุงเทพมหานคร ในการก้าวสู่มหานครแห่งเอเซีย รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และมีเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม กองสารสนเทศระบายน้ำ จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารการจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร

11080000/11080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ศึกษาดูงานบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-31)

100.00

31/1/2563 : จัดประชุมคณะทำงาน ประสานวิทยากรและสถานที่ดูงาน จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามโครงการ สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ โครงการศึกษาดูงานแบบพักค้าง จำนวน 5 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) จังหวัดสุโขทัย และการป้องกันน้ำท่วมเมืองเก่าสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน จังหวัดเพชรบูรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่าง TOR
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง (เฉพาะรถบัสโดยสาร)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อนุมัติจ้าง (เฉพาะรถบัสโดยสาร)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินงานตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4125

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4125

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0810

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (กคจ./กรท./กสน./สก.สนน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.73

100 / 100
2
73.23

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **