ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันน้ำท่วม และการจัดการคุณภาพน้ำ (กสน.) : 11000000-4129

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณนภาพร กีรติวานิชย์ โทร. 081 616 4211

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการระบายน้ำในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการจัดการคุณภาพน้ำ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในการทำงาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทำงาน ซึ่งจำเป็นที่บุคลากรต้องได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงาน ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการนำเทคโนโลยีซึ่งพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ จึงจำเป็นต้องจัดโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันน้ำท่วมและการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม และศึกษาดูงาน นำมาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการทำงาน ตลอดจนนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

11080000/11080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีทักษะ และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการจัดการคุณภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.2 เพื่อเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดดำเนินโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันน้ำท่วมและการจัดการคุณภาพน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 600 คน ประกอบด้วย 3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการระบายน้ำ จำนวน 570 คน 3.2 เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-23)

100.00

23/3/2563 : ดำเนินโครงการสัมมนาและดูงานแล้วเสร็จครบ จำนวน 5 รุ่น เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-24)

90.00

24/2/2563 : ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ (4 ก.พ. 62) ถึงเดือนมีนาคม (5 มี.ค. 62) จำนวน 5 รุ่นๆละ 3 วัน (ตั้งแต่วันอังคาร ถึง วันพฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์) พักค้างคืน จำนวน 2 คืน ที่โรงแรมในจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 1 (วันที่ 4-6 ก.พ. 63) รุ่นที่ 2 (วันที่ 11-13 ก.พ. 63) รุ่นที่ 3 (วันที่ 18.20 ก.พ. 63) รุ่นที่ 4 (วันที่ 25-27 ก.พ. 63) ขณะนี้ดำเนินการได้ถึงรุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 (วันที่ 3-5 มี.ค. 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-31)

60.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาผู้รับจ้างและอนุมัติจ้าง (เฉพาะรถบัสโดยสาร)เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ จัดประชุมคณะทำงาน ประสานสถานที่และวิทยากร จัดทำคำสั่งแจ้งผู้สัมมนา เตรียมเอกสารและวัสดุการจัดสัมมนา และดำเนินการเปิดโครงการโดย ผอ.สนน. ที่ศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่น ดินแดง ในวันที่ 31 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่าง TOR
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดหาผู้รับจ้าง (เฉพาะรถบัสโดยสาร)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อนุมัติจ้าง (เฉพาะรถบัสโดยสาร)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินงานตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4129

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4129

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0810

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (กคจ./กรท./กสน./สก.สนน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.73

100 / 100
2
73.23

100 / 100
3
98.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **