ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-31)

8.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามสัญญา
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4300

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4300

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **