ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก (โครงการต่อเนื่อง) (กสน.) : 11000000-6996

สํานักการระบายน้ำ : (2565)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กองสารสนเทศระบายน้ำ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กองสารสนเทศระบายน้ำ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จึงได้จัดทำ โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก เพื่อเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร สนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากร มารวบรวมในระบบที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ และยังเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับภารกิจที่รับผิดชอบ

11080000/11080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร สนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร สนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-09-20)

100.00

20/09/2565 : เบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) ให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-08-26)

100.00

26/08/2565 : การดำเนินงานครบ 100 % ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-07-27)

100.00

27/07/2565 : การดำเนินงานครบ 100 % ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 จำนวน 23,791,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2022-06-22)

99.00

22/06/2565 : 1. การดำเนินงานครบ 100 % 2.ตรวจรับงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 65 ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 6 จำนวน 23,791,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2022-05-30)

99.00

30/05/2565 : 1. สรุปการดำเนินงาน เดือน พ.ค. 65 (ความก้าวหน้า 98.7 %) - งานจัดหาและติดตั้ง Hardware และ Software 100% - งานสำรวจคลองสายหลัก 100% - งานสำรวจบ่อสูบ 100% - งานจัดทำฐานข้อมูล GIS 100% - งานจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 98% - งานอบรมเจ้าหน้าที่ของ กทม. 93% 2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 (จำนวน 17,843,250 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2022-04-27)

97.00

27/04/2565 : สรุปการดำเนินงาน เดือน เม.ย. 65 (ความก้าวหน้า 93 %) - งานจัดหาและติดตั้ง Hardware และ Software 100% - งานสำรวจคลองสายหลัก 100% - งานสำรวจบ่อสูบ 100% - งานจัดทำฐานข้อมูล GIS 100% - งานจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 88% - งานอบรมเจ้าหน้าที่ของ กทม. 67%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2022-03-29)

97.00

29/03/2565 : จัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 80.5%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2022-02-24)

96.00

24/02/2565 :จัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 79%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2022-01-31)

95.00

31/01/2565 : - งานจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 78.6% - งานอบรมเจ้าหน้าที่ของกทม. 33.3%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2021-12-24)

93.00

24/12/2564 : - งานจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 77% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 17,843,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-11-29)

92.00

29/11/2564 : - งานจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำ 75% - งานอบรมเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำ 33%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2021-10-27)

91.00

27/10/2564 : - งานจัดทำฐานข้อมูล GIS 100% - งานจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุก 73%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1.จัดทำระบบบริหารจัดการน้ำ
:80%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. ฝึกอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2022-04-11 00:00:00
สิ้นสุด :2022-04-11 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-6996

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-6996

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-6507

ตัวชี้วัด : (2565) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.00

100 / 100
2
97.00

100 / 100
3
99.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **