ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม (กสน.) : 11000000-6999

สํานักการระบายน้ำ : (2565)

1

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 1

กองสารสนเทศระบายน้ำ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอันเนื่องจากฝนตกในพื้นที่เป็นปัญหาใหญ่ และก่อให้เกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา เช่น ด้านการจราจร ด้านความปลอดภัย ซึ่งปัญหาน้ำรอการระบายในหลายพื้นที่เกิดบ่อยครั้งแม้ปริมาณฝนไม่มากจนกลายเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านต่าง ๆ จำเป็นต้องเร่งการแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมได้ใช้ระบบพื้นที่ปิดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาและการระบายน้ำที่ท่วมออกจากพื้นที่อาศัยเครื่องสูบน้ำตามบ่อสูบน้ำต่างๆ ในพื้นที่ปิดล้อมเป็นหลักเพื่อสูบระบายน้ำจากจุดน้ำท่วมไปลงสู่คลองและใช้คลองลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา การเปิดเดินเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำบริเวณน้ำท่วมปัจจุบันใช้เจ้าหน้าที่เฝ้าประจำเครื่องสูบน้ำทุกจุดตลอด 24 ชั่วโมง การตรวจสอบการเดินเครื่องสูบน้ำและการสั่งการเดินเครื่องสูบน้ำต้องประสานและสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำ ทำการเดินเครื่องโดยใช้ระบบโทรศัพท์และวิทยุสื่อสารซึ่งการติดต่อประสานงานเพื่อสั่งการ ปัจจุบันการประสานสั่งการมีอุปสรรคในบางครั้งที่ไม่สามารถติดต่อหรือสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำได้ เป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ จึงมีแนวคิดจัดหาระบบเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพกรณีดังกล่าว โดยจัดทำโครงการระบบตรวจและควบคุมเครื่อง สูบน้ำอัตโนมัติพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม โดยติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจสอบสถานะเครื่องสูบน้ำ ระบบควบคุมการเปิดเดินเครื่องสูบน้ำระยะไกล และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการตรวจดูสภาพความพร้อมของระบบต่าง ๆ ที่บ่อสูบน้ำ ระบบดังกล่าวจะเชื่อมโยงข้อมูลเข้ามาที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมหรือส่วนกลาง ซึ่งทำให้รับทราบสถานการณ์หรือสถานะการทำงานของบ่อสูบน้ำได้ตลอดเวลา รวมถึงระบบสามารถสั่งเปิดเดินเครื่องสูบน้ำได้จากส่วนกลางตามสถานการณ์ฝนหรือน้ำท่วม จะทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์

11080000/11080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ในการสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - เพื่อสำรวจติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำและความพร้อมของบ่อสูบน้ำ สถานีสูบน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - เพื่อจัดทำระบบการตรวจสอบและควบคุมเครื่องสูบน้ำระยะไกล ในการควบคุมและสั่งเปิดเดินเครื่องสูบน้ำจากส่วนกลาง - เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของเหตุการณ์บริเวณบ่อสูบหรือสถานีสูบน้ำได้เพื่อประเมินและวางแผนการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

- จุดเสี่ยงทุกจุดมีระบบตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ที่สามารถตรวจสอบได้จากส่วนกลางได้ทันทีและตลอดเวลา - มีระบบการควบคุมและสั่งการระยะไกล สามารถสั่งเปิดเดินเครื่องสูบน้ำได้ทันทีจากส่วนกลาง - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ ๒ Mega Pixel Fix Hybrid Camera ชนิด Day/Night Mode จำนวน 80 กล้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2022-09-20)

1.00

20/09/2565 : ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปี 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2022-08-26)

1.00

26/08/2565 : ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปี 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2022-07-19)

1.00

19/07/2565 : ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปี 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2022-06-22)

1.00

22/06/2565 : ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปี 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2022-05-20)

1.00

20/05/2565 : ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปี 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2022-04-27)

1.00

27/04/2565 : ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปี 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2022-03-25)

1.00

ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปี 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2022-02-22)

1.00

22/02/2565 : ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปี 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2022-01-24)

1.00

24/01/2565 : ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปี 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2021-12-24)

1.00

24/12/2564 : ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปี 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2021-11-28)

1.00

28/11/2564 : ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปี 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-10-28)

5.00

28/10/2564 : ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปี 2565

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1.เตรียมการ
:5%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2.ขออนุมัติดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3.จัดทำข้อกำหนดของงาน
:15%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4.จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2021-09-21 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-21 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5.ขออนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2021-10-20 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-20 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6.ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2021-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-6999

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-6999

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-6507

ตัวชี้วัด : (2565) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
93.00

100 / 100
2
97.00

100 / 100
3
99.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **