ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโครเลียมจากสถานการค้าปลีก : 14000000-2656

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กองการเงิน สำนักการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและนำ้มันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโครเลียมจากสถานการค้าปลีก

14030000/14030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. อำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ 2. ให้บริการชำระภาษีด้วยวิธีทันสมัย 3. ให้บริการชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมายของโครงการ

1. พัฒนาระบบชำระเงินค่าภาษีผ่านระบบ e-payment ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 2. เพื่อบริการทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ 3. เสริมสร้างศักยาพด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครให้เป็นมาตรฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-08-20)

25.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-รายงานผลการพิจารณา หนังสือขออนุมัติจ้างฯ ประกาศผู้ชนะ หนังสือแจ้งบริษัท ทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่าน หนังสือต่อรองราคาเรียบร้อยแล้ว -สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดำเนินการตรวจร่างสัญญาจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว -ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้แก้ไขร่างสัญญาในระบบ e-GP และขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-07-23)

24.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) มีข้อมูลดังนี้ 1.คณะกรรมการประชุมพิจารณาผลตรวจสอบเอกสารการเสนอราคาส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2563 โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา 5 บริษัท ดังนี้ บรษัทคลาวด์ คอมพิวดิ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด , บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด , บริษัทไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด , BR CONSORTIUM , บริษัท ทรินนิเทค จำกัด มีผู้ผ่านการตรวจสอบเอกสารและสอบคัดเลือกข้อเสนอทางด้านเทคนิกจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2563 2.คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทางด้านเทคนิกของทั้ง 2 บริษัทแล้ว ปรากฏว่าทั้ง 2 บริษัท ผ่านการเสนอผลงานทางด้านเทคนิก และเป็นไปตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) 3.ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา ปรากฏว่า บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4.ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณา หนังสือขออนุมัติจ้างฯ ประกาศผู้ชนะ หนังสือแจ้งบริษัท ทั้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านหนังสือต่อรองราคา หนังสือตรวจร่างสัญญา สัญญาจ้าง เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-06-22)

23.00

ขออนุมัติการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 / รอผู้เสนอราคาภายใน 10 วันทำการ (12-25 มิถุนายน 2563) / เสนอราคาวันที่ 26 มิถุนายน 2563 / พิจารณาและตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา (20 วันทำการ) วันที่ 29 มิถุนายน 2563 - 27 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-05-21)

22.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 30 เม.ย.2563-5 พ.ค.2563 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างตามโครงการดังกล่าว - กองการเงินจัดทำหนังสือรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาจ้างฯ เนื่องจากผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติ ซึ่งต้องเสนอผู้มีอำนาจ (รอง ผอ.สนค.) พิจารณาสั่งการให้ประกาศประกวดราคาครั้งใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ผู้เสนอราคายื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศกรุงเทพมหานครกำหนด ทำให้หน่วยงานต้องดำเนินการประกาศประกวดราคาครั้งที่ 3 กำหนดการตามแผนที่วางไว้อาจล่าช้าออกไปได้

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-04-24)

21.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศ TOR , รอเสนอราคา 5 วันทำการ (21-27 เมษายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลาง ซึ่งในแต่ละหน่วยงานก็มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ทำให้เกิดการทบทวนและเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลายครั้ง ทำให้ต้องใช้เวลาในการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวถึง 60 วันทำการ

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-23)

20.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..กำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) (รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ และราคากลาง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกวดราคารจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ - จัดทำในระบบ e-GP

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-03-03)

16.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2563 - การประชุม (3ครั้ง) จัดทำร่าง TOR ภายใน 60 วันทำการ นับแต่วันรับทราบคำสั่ง (28 พ.ย.2562 ถึง 27 ก.พ.2563) - ขออนุมัติกำหนดขอบเขตของงาน TOR (27 ก.พ.2563 ถึง 2 มี.ค.2563)

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-20)

15.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ครั้งที่ 3 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-01-19)

14.00

19/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-22)

12.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2562 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2019-11-26)

11.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.อนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯและกำหนดราคากลาง 2. เชิญประชุม คกก.พิจารณาขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR กำหนดราคากลาง พร้อมขออนุมัติร่างฯ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 50%
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100%
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2656

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2656

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0815

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **