ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ : 14000000-2658

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กองรายได้ 1621

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

รอแก้ไขและบันทึก

14020000/14020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอแก้ไขและบันทึก

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งการประเมินแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-20)

100.00

20/10/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-/-/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-17)

95.00

17/09/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจาก สนข.

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-21)

70.00

21/08/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-20)

60.00

20/07/2563 : อยู่ระหว่างการขยายเวลาการแจ้งการประเมินภาษี

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :--

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-22)

50.00

22/06/2563 : อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินการเนื่องจากมีการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-19)

35.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขยายระยะเวลา

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-20)

30.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขยายระยะเวลา

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-19)

25.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขยายระยะเวลา

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-20)

25.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขยายระยะเวลา

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเร่งรัดรายได้ 1 - 3 ออกหนังสือเตือนให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ณ สำนักงานเขตที่โรงเรือนนั้นตั้งอยู่ และรายงานผลให้ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :/-/-/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-/-/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำเอกสาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2658

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2658

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0859

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **