ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) : 14000000-2665

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณพัชรนันท์ ศรีเปารยะ โทร.1608

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสำคัญมากทำให้เกิดความสุข ความมั่นคงของผู้ปฏิบัติงาน

14010000/14010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ

เป้าหมายของโครงการ

ให้บุคลากรในองค์กรมีความผูกพันและพึงพอใจในการทำงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๖ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ส่งเอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ให้สำนักอนามัย ตามหนังสือ ที่ กท 1301/4072 ลว. 14 สิงหาคม 2563 โดยดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนและเป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักอนามัยกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-31)

91.00

31/8/2563 : ส่งเอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ให้สำนักอนามัย ตามหนังสือที่ กท 1301/4072 ลว. 14 สิงหาคม 2563 โดยดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ำสำนักอนามัยกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

ดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยทราบตามหนังสือ กท 1301/2037 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

ดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยทราบตามหนังสือ กท 1301/2037 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-28)

66.00

ดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยทราบตามหนังสือ กท 1301/2037 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-29)

58.00

29/4/2563 : ดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยทราบตามหนังสือ กท 1301/2037 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อเตรียมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติแนวทางหรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยทราบภายในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-27)

41.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อเตรียมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยทราบภายในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-29)

34.00

29/1/2563 : สำนักงานเลขานุการ ได้รวบรวมเอกสารจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งสำนักอนามัย รายละเอียดดังนี้ 1.สำเนาแบบประเมินความเสี่ยงในการทำงาน แบบ OCC1 (63) 2.สำเนาหนังสือที่หัวหน้าหน่วยงานรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการ 2.1จัดการความเสี่ยงในการทำงาน สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง 2.2จัดการความเสี่ยงในการทำงาน สำหรับงานต่อยอดพัฒนา 3.สำเนาหนังสือเวียนข้อปฎิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ทราบและถือปฏิบัตโดยทั่วกัน 4.สำเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 แบบ R1(63) 5.สำเนาโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ แบบ Occ2 (63)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : ได้มีการประชุมคณะทำงานผลการประชุมสรุปว่ามีากรจัดการความเสี่ยงในการทำงานสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2 งาน โดยมอบให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุและกองรายได้ และงานต่อยอดพัฒนากองบำเหน็จบำนาญ

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-28)

16.00

28/11/2562 : สำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง ได้ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ของหน่วยงานให้สำนักอนามัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : สำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัด สนค. ร่วมกันทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน โดยมีการเลือกความเสี่ยง 2 ลำดับแรกคือ 1.โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยภายในสถานีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกรุงเทพมหานคร ให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว 2.การจัดการความเสี่ยงในการทำงาน จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ประจำอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2665

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2665

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0854

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **